Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (UFBB)

ΠΑΑ

Η δράση αποτελεί την πλέον σημαντική παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών επόμενης γενιάς σε όλη τη χώρα

Στόχος:

Η δράση αποτελεί την πλέον σημαντική παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών επόμενης γενιάς σε όλη τη χώρα.

Περιεχόμενο:

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη με δυνατότητα παροχής διαδικτυακής σύνδεσης ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps – αναβαθμίσιμης σε 1 Gigabit.

Η δράση προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε περίπου 2.400.000 πολίτες.

Συμβολή της δράσης:

  • Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις περιφέρειες της χώρας και ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025, στο πλαίσιο της πολιτικής «Connectivity for a European Gigabit Society».
  • Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις που αφορούν στην επέκταση υποδομών ευρυζωνικών επόμενης γενιάς για την επίτευξη «ουσιαστικής αλλαγής» στους όρους της ευρυζωνικής διαθεσιμότητας, σε περιοχές και αγορές στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει έλλειψη ή μειωμένο ενδιαφέρον ανάπτυξης ανάλογων υποδομών και υπηρεσιών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Στις περιοχές όπου θα υλοποιηθούν οι υποδομές καλύπτεται τουλάχιστον το 98% του ενεργού πληθυσμού με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών δύο κατηγοριών:

  • Κλάση Α: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps – αναβαθμίσιμη σε 1 Gigabit
  • Κλάση Β: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps

Αποδέκτες:

  1. Πολίτες (οικιακοί καταναλωτές και επαγγελματίες) που στερούνται πρόσβασης σε υψηλές διαδικτυακές ταχύτητες.
  2. Κοινωνικοοικονομικοί φορείς και σημεία, εντός των περιοχών παρέμβασης, στις οποίες απαιτείται η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών σε υπερυψηλές ταχύτητες 1 Gbps.

Περιοχές κάλυψης:

Στις περιοχές κάλυψης συμπεριλαμβάνεται η πλειοψηφία των ενεργών συνδέσεων, περίπου 812.155, που δεν καλύπτονται από τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Κατά την υλοποίηση λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική ουδετερότητα, ώστε να μην προκαλείται στρέβλωση στη λειτουργία του ανταγωνισμού ή αναστολή σε σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Από το πεδίο εφαρμογής της δράσης Ultrafast Broadband εξαιρούνται οι περιοχές που εντάσσονται στη δράση για το Κουπόνι Yπερυψηλής Tαχύτητας (Superfast Broadband), καθώς και όλες οι περιοχές που εντάχθηκαν στη δράση Rural Broadband.

Επενδυτικό Σχήμα υλοποίησης:

Το έργο πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη Σύμπραξη Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Περίοδος Κατασκευής και Παραχώρησης:

Η χρονική διάρκεια για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την παραχώρηση του έργου εκτιμάται ότι θα είναι 20 έτη, όπου τα 3 πρώτα έτη αφορούν στην ανάπτυξη του δικτύου και τα υπόλοιπα 17 στην παραχώρηση και λειτουργία του.

Χρηματοδότηση:

Η δράση συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προϋπολογισμός της δράσης:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 870.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 300.000.000 €.

  • 265 εκ. €από το ΕΤΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), και
  • 35 εκ. € από το ΕΓΤΑΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Υλοποίηση:

Το έργο υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Φορέας πρότασης και λειτουργίας:

Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καθεστώς ενίσχυσης: SA.53135 (2019/N) - Greece - Ultrafast Broadband Infrastructure Scheme.

Σχετικές δημοσιεύσεις