Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος ως Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Η ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014

α. για τη διαχείριση μέρους των τομεακών ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις ορισμού της ως Ενδιάμεσου Φορέα, καθώς και τη διαχείριση του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ), σύμφωνα με την απόφαση ορισμού της ως Διαχειριστή Προγράμματος,

β. για τον τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως Δικαιούχος για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ συγκροτείται από τις εξής έξι (6) Μονάδες:

Α.1. Προγραμματισμού

Α.2. Αξιολόγησης

Β.1. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων ΕΤΠΑ του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και εκχωρήσεων

Β.2. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων EKT του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών και μέσων

Γ. Οργάνωσης και Υποστήριξης

Δ. Υλοποίησης Δράσεων 2014-2020.