Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας του Ο.Π.Σ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για το έργο: «Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας του Ο.Π.Σ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου», Υποέργο 3 της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδ. ΟΠΣ: 5045263) μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ΑΑ 112991.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.


Σχετικές δημοσιεύσεις