Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

Μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης του Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για το υποέργο 1: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » καθώς και του χρόνου ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για το Υποέργο 1: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », με προϋπολογισμό 1.882.754,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Α/Α συστήματος είναι 231262

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή , 08-03-2024. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί Πέμπτη , 14-03-2024 και ώρα 10:00. Πληροφορίες στα e-mails protokolo@kalamata.gr, vdionyso@kalamata.gr ή στα τηλέφωνα 2721360728, 2721360776, 2721360781

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.


Σχετικές δημοσιεύσεις