Ευρωπαϊκή Ένωση

Υλοποίηση Νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα

Πρόσκληση για τη διενέργεια Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ανακοινώνει ότι τίθενται σε Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την προμήθεια υπηρεσιών υλοποίησης νέου πληροφοριακού συστήματος τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC),των κριτηρίων επιλογής και των κριτηρίων ανάθεσης.

URL Διαβούλευσης ΕΣΗΔΗΣ : http://www.eprocurement.gov.gr/

Μοναδικός Κωδικός Διαβούλευσης: 21DIAB000017214

Διάρκεια Διαβούλευσης 08.06.2021 - 23.06.2021

Σχετικές δημοσιεύσεις