Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 09_ΕΠΑΝΕΚ_ΕΚΤ

Προσαρμογή Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού Τομέα μέσω της αναβάθμισης ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σε ειδικότητες των τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας

 • Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022, 4:52 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα Προτεραιότητας: 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». Με Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Προυπολογισμός: 12.570.000,00 €

Έναρξη: 17/10/2022

Λήξη: 31/1/2023

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Αντικείμενο της δράσης είναι η Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση 5.500 εργαζόμενων, σε ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν ειδικότητες και επαγγέλματα στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας, με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας.

Ομάδα στόχος

Η πρόταση αφορά 5.500 δυνητικά ωφελούμενους, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οποιουδήποτε κλάδου, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, και όχι υποχρεωτικά σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θεματικά αντικείμενα των τομέων δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας. Η απασχόληση των δυνητικά ωφελούμενων σε επιχείρηση της γαλάζιας οικονομίας δεν θα αποτελέσει κριτήριο επιλογής τους.

Συνεκτιμώντας τη σημασία και τις ανάγκες για την υποστήριξη της προσαρμογής των εργαζομένων στις απαιτήσεις ανάπτυξης όλων των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας και καθώς, σύμφωνα με το σύστημα ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations), τα επαγγέλματα που μετέχουν στη Γαλάζια Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 146 και καλύπτουν όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, οι προτεραιότητες της δράσης αφορούν επαγγέλματα και ψηφιακές δεξιότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία, κίνηση και αξιοποίηση των πλοίων, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Αντικείμενο

Η δράση, εστιάζει περισσότερο σε τομείς του τριτογενούς τομέα που αφορούν στη γαλάζια οικονομία (λ.χ. οργάνωση και διαχείριση θαλασσίων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, τροφοδοσία πλοίων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, τουρισμός κ.α.), λιγότερο σε τομείς του δευτερογενούς τομέα (ναυπήγηση, ναυπηγοεπισκευή, αφαλάτωση, παραγωγή ενέργειας από θαλάσσιες πηγές, κ.α.), ενώ δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση δεξιότητες που έχουν σχέση με τομείς της γαλάζιας οικονομίας που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα (αλιεία, θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, κ.α.). 

Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση αφορά σε Κατάρτιση, Συμβουλευτική, Πιστοποίηση σε ψηφιακές δεξιότητες, που αφορούν ενδεικτικά, τα εξής αντικείμενα/ δραστηριότητες/ειδικότητες: 

 • ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γενικά: τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, διοικητικής υποστήριξης 
 • ταξιδιωτικά γραφεία 
 • ναυτιλιακές επιχειρήσεις ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων 
 • νηογνώμονες 
 • ναυτιλιακές επιχειρήσεις ναυλώσεων, πρακτόρευσης πλοίων, ναυλομεσιτείας (μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων) 
 • επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων 
 • χονδρικό εμπόριο σχετικό με τη ναυτιλία 
 • ενοικίαση σκαφών και ειδών αναψυχής για τη θάλασσα 
 • εμπόριο τουριστικών ειδών για τη θάλασσα 
 • διαχείριση μαρινών 
 • εκτελωνιστές 
 • διαχείριση και προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος 
 • υπηρεσίες υποστήριξης της κρουαζιέρας 
 • υπηρεσίες logistics 
 • χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης, ατμομηχανών και λεβήτων, μηχανών επεξεργασίας και συντήρησης ιχθύων 
 • τεχνικοί περιβάλλοντος 
 • τεχνικοί αφαλάτωσης 
 • τεχνίτες σε αντικείμενα ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής

Τα περιεχόμενα της Κατάρτισης θα αναφέρονται σε νέες επιστημονικές γνώσεις και μεθόδους, τελευταίου τύπου ψηφιακές τεχνολογίες και πρόσφατες εξελίξεις στα διάφορα θέματα. 

Επιδιώκεται, τα επαγγέλματα στα οποία αντιστοιχούν οι ψηφιακές δεξιότητες της κατάρτισης, να αντιστοιχούν εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό στη Γαλάζια Οικονομία. 

Κορμός της πρότασης είναι οι δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης σε ψηφιακές δεξιότητες επαγγελμάτων της Γαλάζιας Οικονομίας. 

Η πρόταση δύναται να περιλαμβάνει ως υποστηρικτική δράση, τη μελέτη για την καταγραφή αναγκών απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, υποστηρικτικές δράσεις και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Αντικείμενο Δράσης – Τρόπος υλοποίησης

Η δράση περιλαμβάνει

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής 
 • Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν

Και μπορεί να αναπτυχθεί ως εξής: 

 • Διαχείριση και Συντονισμός 
 • Δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης 
 • Δημοσιότητα-Αξιολόγηση

Διαχείριση και Συντονισμός

Ο Δικαιούχος φορέας αναλαμβάνει τον συντονισμό και τη διαχείριση της Πράξης. Στο πλαίσιο αυτό ο Δικαιούχος: 

Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις επιμέρους ενέργειες διαχείρισης και υλοποίηση της Πράξης, διεξάγει όποιον ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό απαιτείται, υποβάλλει όλες τις σχετικές εκθέσεις προς την Υπηρεσία, καταβάλλει τα Εκπαιδευτικά Επιδόματα στους δικαιούχους ωφελούμενους, συγκροτεί Ομάδα Έργου, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων. 

Επαγγελματική Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
Επαγγελματική συμβουλευτική

Στόχος είναι η παροχή στους ωφελούμενους εργαζόμενους, εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης μέσω ατομικών συνεδριών, με στόχο να διερευνηθούν ολοκληρωμένα τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής προσωπικότητας του κάθε ωφελούμενου/ης και να συνδυαστούν τα ατομικά του/της χαρακτηριστικά και οι υφιστάμενες γνώσεις και δεξιότητες με εφικτούς και ικανοποιητικούς στόχους ως προς την εργασιακή του/της εξέλιξη, τη βελτίωση του ατομικού επαγγελματικού και εργασιακού του/της προφίλ και των όρων απασχόλησής του/της.

Διάρκεια συμβουλευτικής, έξι (6) συνεδρίες ανά ωφελούμενο.

Στο πλαίσιο των συνεδριών, οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν ώστε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητές τους, να αναζητήσουν τις βέλτιστες διαδρομές και λύσεις στο πλαίσιο της πραγματικότητας της αγοράς εργασίας, να επιτύχουν καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους, των αδυναμιών τους και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους, να επικεντρώσουν την προσοχή τους στους στόχους τους, και να αναπτύσσουν στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μακροπρόθεσμα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Επαγγελματική κατάρτιση

Στόχος είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

Η μέση διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης εκτιμάται σε 150 ώρες ανά πρόγραμμα κατάρτισης και ειδικότητα. 

Ενδεικτικές καταρτίσεις σε ψηφιακές δεξιότητες σε γαλάζια επαγγέλματα:

Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λιμένων και Θαλάσσιων Μεταφορών

Υπεύθυνος Διαχείρισης Θαλάσσιων Μορφών ΑΠΕ με Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών

Ειδικός στις Νέες Τεχνολογίες που Εφαρμόζονται στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Πετρελαίων

Υπεύθυνος εξυπηρέτησης Πελατών και έκδοσης εισιτήριων με χρήση  νέων τεχνολογιών στα ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Τα ακριβή αντικείμενα κατάρτισης θα εξειδικευθούν με βάση την καταγραφή των αναγκών ψηφιακών δεξιοτήτων για τις ειδικότητες των επαγγελμάτων της Γαλάζιας Οικονομίας. 

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Η ενέργεια περιλαμβάνει την υποχρεωτική συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. 

Τα επιτυχή αποτελέσματα αυτής της συμμετοχής θα αποτελούν απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας των καταρτισθέντων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων γίνεται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή ότι άλλο προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία). Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει συμφωνητικό συνεργασίας με διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Δημοσιότητα – Αξιολόγηση

Ο Δικαιούχος φορέας αναλαμβάνει τη δράση δημοσιότητας-αξιολόγησης του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δικαιούχος: 

Υλοποιεί τις ενέργειες δημοσιότητας, αναλαμβάνει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, μεριμνά για τη λειτουργία site, αναλαμβάνει την παραγωγή και διανομή φυλλαδίων, καταχωρίσεις στον τύπο, διοργανώνει σχετικά Εργαστήρια και Ημερίδες.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.