Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 06_ΕΠΑΝΕΚ_ΕΚΤ

Σύγχρονες και Βιώσιμες θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εθνικής Οικονομίας

  • Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022, 4:39 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». Με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Προυπολογισμός: 19.990.000,00 €

Έναρξη: 26/9/2022

Λήξη: 31/1/2023

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί Δικαιούχοι

  • ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η δράση αφορά στην ολιστική παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και καθοδήγησης (mentoring) σε όλα τα πεδία του ψηφιακού ανά κλάδο μετασχηματισμού για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 10.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας εν γένει. Το έργο απευθύνεται σε 10.000 συνολικά εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως του τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ψηφιακές ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση και ενίσχυση των επαγγελματικών ψηφιακών προσόντων των ωφελουμένων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Ομάδα στόχος

Σε όλη τη χώρα, 10.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση το επίπεδο της εμπειρίας και του εκπαιδευτικού επιπέδου των ωφελούμενων και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη διάγνωση των αναγκών τους, με άξονα τη συμβουλευτική διαδικασία και εξειδικευμένα εργαλεία, θα υπάρξει ειδικός σχεδιασμός διαβαθμισμένου επιπέδου εξειδίκευσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που θα υποστηρίζει αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας.

Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ' ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους.

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής.

Με το Πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθούν:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Επιλογή των Υποψηφίων για την καταγραφή των αναγκών τους.

Κατάρτιση (σε δύο φάσεις)

Πιστοποίηση Προσόντων 

Συντονισμός και διαχείριση της πράξης

Δημοσιότητα της δράσης

Αναλυτικότερα, οι παραπάνω ενέργειες συγκροτούνται ως εξής:

Επιλογή ωφελούμενων

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στα χρονικά πλαίσια που θα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (μέσω portal)

Πραγματοποίηση καταγραφής αναγκών και ψηφιακών δεξιοτήτων:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, θα λαμβάνουν μέρος σε διαδικασία συμβουλευτικής συνέντευξης, ( 2 συνεδρίες), με σκοπό τη διερεύνηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτουν, ειδικότερα σε ψηφιακές δεξιότητές, καθώς και την κατάταξή τους σε επίπεδο γνώσεων αλλά και την καταγραφή των αναγκών τους όσον αφορά στις ψηφιακές τεχνικές και εφαρμογές. Οι ενδιαφερόμενοι, θα συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια/ εργαλεία καταγραφής των αναγκών και προτεραιοτήτων τους, για ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνικών και εφαρμογών που απαιτούνται κατά περίπτωση για την εργασιακή ή/ και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Κατάρτιση:

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις.

Α φάση Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) (ενδεικτική διάρκεια: 40 ώρες)

Β φάση Νέες τεχνολογίες και ψηφιακές δεξιότητες (ενδεικτική διάρκεια:110 ώρες) 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα αντικείμενα κατάρτισης:

-Digital marketing, -e-commerce, - ανάπτυξη και εφαρμογή μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), - Cyber Security, - 3d εφαρμογές, - Smart Buildings, - Ψηφιακή Ενημέρωση, - Εικονικές Περιηγήσεις, - Smart Packing, - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές / Ψηφιακές Πληρωμές. 

Πιστοποίηση:

Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης η οποία θα οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού, ένα για οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) και ένα για στα ψηφιακά αντικείμενα-ψηφιακές δεξιότητες, (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή ότι άλλο προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία).

Η συμμετοχή και στις δύο  εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. 

Kαι οι δύο πιστοποιήσεις νοούνται ως μία. Έτσι, σε περίπτωση μη συμμετοχής και στις δύο εξετάσεις πιστοποίησης, η συνολική εξέταση πιστοποίησης δεν θα θεωρείται υλοποιημένη. Ομοίως, η μη επιτυχία έστω σε μία από τις δύο εξετάσεις πιστοποίησης, δεν θα οδηγεί σε συνολική επιτυχία της πιστοποίησης.

Ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές:

Ανάπτυξη και δημιουργία ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών. Portal, Ανάπτυξη και δημιουργία ερωτηματολογίων.

Χρήση πλατφόρμας τηλεκατάριτσης (σύγχρονης και ασύγχρονης)

Ανάπτυξη και δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, e Library

Τηλεφωνικό κέντρο και help desk εξυπηρέτησης 24/7

Δημοσιότητα του Έργου:

Ενέργειες δημοσιότητας και προώθησης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις υλοποίησης της πράξης.

Συντονισμός - διαχείριση:

Οργάνωση, συντονισμός, παρακολούθηση και διαχείριση της πράξης 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της δράσης είναι:

  • Η διασφάλιση και τεκμηρίωση της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων.
  • Η αναβάθμιση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων, με χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής γνώσης, για την ανάπτυξη τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.