Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 07_ΕΠΑΝΕΚ

Έργα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικών και Ιστορικών Μνημείων και Συλλογών

 • Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022, 4:15 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Προυπολογισμός: 9.381.865,56 €

Έναρξη: 25/7/2022

Λήξη: 31/1/2023

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 
 • ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ
 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 
 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
 • ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΑΣ ΑΡΤΑΣ «Ο ΣΚΟΥΦΑΣ»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Ειδικότερα, η δράση αφορά σε  ψηφιακή διάσωση, ανάδειξη και προβολή  των παρακάτω:
•    των Εκκλησιαστικών Μουσείων της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου
Καλαβρύτων και της Ιεράς  Μονής Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων.
•    της υλικής και άυλης πολιτισμικής, ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας &
Σπάρτης.
•    της Θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
•    του πολιτιστικού περιεχομένου της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής   
Νοημοσύνης
•    του ιστορικού-πολιτιστικού αποθέματος και συλλογών του Συλλόγου των Αθηναίων
•    των πολιτιστικών, θρησκευτικών και ιστορικών τεκμηρίων, κειμηλίων και άλλου κινητού και ακίνητου
πολιτιστικού και θρησκευτικού πλούτου που ανήκει στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης του Συνδέσμου Γραμμάτων– Τεχνών Νομού Κοζάνης, με τη χρήση τεχνολογιών Εκτεταμένης Πραγματικότητας
•    του πολιτιστικού αποθέματος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Στα ανωτέρω αναγραφόμενα εμπίπτει  και το αντικείμενο υλοποίησης υποέργου μέσω αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ο κάθε Δικαιούχος/Κύριος της πράξης  θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση με βάση τα παραπάνω για πολιτιστικά αγαθά και συλλογές για τα οποία έχει την πλήρη κυριότητα ή/και την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη διατήρησης και ανάδειξής τους.
Ο Κύριος της πράξης, δύναται, με κατάλληλη τεκμηρίωση, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή Συμφώνου Συνεργασίας, να μην λειτουργήσει ο ίδιος ως Δικαιούχος, αλλά να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης σε άλλον ικανό Δικαιούχο/Φορέα, ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αντισυμβαλλόμενοι ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους τηρούν την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τους κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, τη προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημοσιότητα και ότι αυτό θα αποτυπώνεται στο μεταξύ τους Σύμφωνο Συνεργασίας.
Για την επίτευξη των παραπάνω, και με γνώμονα την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας του πολιτιστικού περιεχομένου, απαιτείται η συλλογή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, συστηματική επιστημονική τεκμηρίωση, παραγωγή ψηφιακών παραγώγων και προβολή τους στο διαδίκτυο, καθώς και η ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών.
Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της δράσης, κάθε φορέας θα μπορεί:
*να ψηφιοποιήσει τη συλλογή που έχει στην κατοχή του, με υψηλές προδιαγραφές,
*να τεκμηριώσει την ψηφιακή συλλογή με αυστηρές προδιαγραφές επιστημονικής επάρκειας,
*να δημιουργήσει δομή ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιακής συλλογής,
*να δημιουργήσει εικονικό μουσείο, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιημένου υλικού μαζί με την τεκμηρίωσή του, με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης,
*ν' αναπτύξει ή χρησιμοποιήσει υψηλών προδιαγραφών υποδομή για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού, τη φιλοξενία των σχετιζόμενων εφαρμογών και τη διασφάλιση πολύ υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης του σχετικού υλικού.
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό και την ενθάρρυνση της διάδρασης στον χώρο έκθεσης των πολιτιστικών προϊόντων ή/και στο διαδικτυακό τόπο προβολής αυτών.
Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης των ΑμΕΑ.
Το έργο θα λειτουργήσει προς όφελος:
*της προστασίας και προαγωγής των πολιτιστικών πόρων της Χώρας,
*των χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της διάθεσης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και των επισκεπτών των φυσικών χώρων μέσω της αναβάθμισης των παρερχόμενων υπηρεσιών,
*των επαγγελματιών του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα που θα αξιοποιήσουν το ψηφιακό περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί για την ανάπτυξη στο μέλλον νέων εφαρμογών ή εξειδικευμένων υπηρεσιών,
*της δυναμικής παρουσίας στο διαδίκτυο και της συμβολής του πολιτιστικού πλούτου στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας,
*της επιστημονικής (ερευνητικής, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής) κοινότητας, ελληνικής και διεθνούς, μέσω της έγκυρης επιστημονικής τεκμηρίωσης, της προσβασιμότητας σημαντικού τμήματος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, αρχαίας και νεότερης, της προβολής ερευνητικού έργου και της διάθεσης πλούσιας και έγκυρης πληροφορίας,
*της αναβάθμισης του πολιτιστικού ρόλου των φορέων, του εκσυγχρονισμού τους και της ενίσχυσης του ανοικτού τους χαρακτήρα,
*της δημιουργίας προϊόντων με προστιθέμενη αξία για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον τουρισμό,
*της έρευνας, μέσω της πρόσβασης σε ένα ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο εξ’ αποστάσεως, ώστε ερευνητές και μελετητές να μπορούν να διεξάγουν τις εργασίες τους με αποτελεσματικότερα μέσα, οικονομία χρόνου και χωρίς τον φόβο καταστροφής ιστορικών τεκμηρίων.
Ο Δυνητικός Δικαιούχος που θα υποβάλει  αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα:
-να προβάλλει / δημοσιεύσει το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού ή χώρου χωρίς να θίγονται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
-να αναλάβει, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα καταθέσει προς την ΕΥΔΕ ΤΠΕ  την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ώστε να μην θίγονται τυχόν δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων που σχετίζονται με την πράξη και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς διασφάλιση αυτού του σκοπού. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα προκύψει, κατά την ένταξη ή την υλοποίηση της πράξης, ευθύνη έναντι τρίτων ως προς την εκκαθάριση τυχόν δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, επέρχεται ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης,
- να αναπτύξει υπηρεσίες πρόσβασης είτε για το ευρύ κοινό είτε για εκπαιδευτικούς / ερευνητικούς σκοπούς που θα αξιοποιεί την  ψηφιοποιημένη μορφή των τεκμηρίων. Σε κάθε περίπτωση χρήσης από τον επισκέπτη του ανωτέρου υλικού, θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά οι απαιτούμενοι τίτλοι (credits) και, αν απαιτείται, θα πρέπει να λαμβάνονται οι κατά νόμο απαραίτητες αδειοδοτήσεις,
-να αναπτύξει εικονικό μουσείο, ψηφιακά αποθετήρια ή άλλες ψηφιακές εφαρμογές με το ανωτέρω περιεχόμενο (π.χ. εφαρμογές εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας, ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές, ψηφιακές μουσειοσκευές, κλπ) στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η τεκμηρίωσή του ανωτέρω υλικού ή χώρου με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης,
-να αναπτύξει ψηφιακές υποδομές (π.χ. για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού, τη φιλοξενία των σχετιζόμενων εφαρμογών και τη διασφάλιση πολύ υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης του σχετικού υλικού)
- να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες υποδομές.