Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 05Γ_ΜΔΤ

Άδειες λογισμικού εφαρμογών δημόσιας διοίκησης

  • Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022, 12:54 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» στον Άξονα Προτεραιότητας: 4 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες», 5 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» και 6 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Προυπολογισμός: 34.555.047,96 €

Έναρξη: 19/7/2022

Λήξη: 30/9/2022

Καλείται ο παρακάτω δυνητικός δικαιούχος:

  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον παραπάνω αναφερόμενο.

Η δράση για τις άδειες λογισμικού εφαρμογών δημόσιας διοίκησης που δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθεί στον Θεματικό Άξονα Β΄ «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συμβάλλουν στον Θεματικό Στόχο 2: «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Εν προκειμένω, η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο Β.1. «Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», στην κατηγορία δράσεων Β.1.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα». Η δράση ολοκληρώνεται εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.
Το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης σε ανάγκες όσον αφορά άδειες λογισμικού που τυγχάνουν ευρείας χρήσης από πλευράς της Δημόσιας Διοίκησης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, στοχεύοντας στην βελτίωση των υπηρεσιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους.

Τέτοιες διαδικασίες του δημοσίου ενδεικτικά είναι:

  • η διαχείριση εφαρμογών γραφείου, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνεργατικών εργαλείων πραγματικού χρόνου (real time collaboration), εγγράφων και επιχειρησιακών διαδικασιών, έργων, σχεδιαστικών πακέτων, δικτύων, προστασίας από ιούς και απειλές.
  • ανάπτυξης εφαρμογών καθώς και διαχείρισης και αξιοποίησης σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
  • υποστήριξης κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud).
  • κεντρικοποιημένη διαχείριση περιφερειακών υποδομών μέσω αντίστοιχων σύγχρονων εργαλείων λογισμικού και αδειών χρήσης του.
Οι άδειες λογισμικού, η προμήθεια των οποίων θα πραγματοποιηθεί μέσω σύμβασης πολλαπλών αδειών λογισμικού (Enterprise Agreement), θα διατεθούν σε φορείς του δημοσίου με κριτήριο τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε φορέα και την δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης των προς διάθεση αδειών. Επιπρόσθετα προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (Premier Support), και εξειδικευμένης συμβουλευτικής (Digital Advisory Services).
Τέλος στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται Azure Monetary Commitment (προμήθεια Credits για τη φιλοξενία συστημάτων στο Azure Public Cloud).

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.