Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 05_ΕΠΑΝΕΚ

Ψηφιακή Διάσωση του Αρχείου ΕΡΤ

  • Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022, 5:26 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Προυπολογισμός: 5.000.000,00 €

Έναρξη: 20/6/2022

Λήξη: 31/1/2023

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η Ε. Ρ.Τ. Α.Ε. είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Aποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού και συμβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην προβολή των έργων του λόγου και της τέχνης (Ν. 4324/2015). Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., χωρίς να επιδιώκει την απόκτηση κέρδους, συμβάλλει στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Είναι ιδιοκτήτρια του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και  προβαίνει στην ψηφιοποίηση του αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού που μεταδίδεται από τον εκάστοτε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Η  Ε.Ρ.Τ Α.Ε καθιστά προσβάσιμο το προϊόν της ψηφιοποίησης αυτής μέσω του διαδικτυακού της ιστοτόπου και η πρόσβαση αυτή είναι ελεύθερη και δωρεάν για το κοινό και για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας. Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Επικράτειας και απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Η λειτουργία της Ε. Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από την κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και το παρεχόμενο από αυτήν περιεχόμενο περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης, πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού.

Το Αρχείο της ΕΡΤ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα εκατομμύριο τεκμήρια, που αφορούν σημαντικό αρχείο ραδιοφώνου, φωτογραφικό αρχείο, αρχείο με παρτιτούρες και κείμενα,  πολλά εκ των οποίων είναι  μοναδικά, και στα οποία έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αποτελεί το σημαντικότερο οπτικοακουστικό αρχείο της χώρας, μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και αναπόσπαστο μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Η ψηφιακή συντήρηση, διάσωση και ανάδειξή του για το δημόσιο όφελος λειτουργεί ως επιταχυντής δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και μπορεί έτσι να αποκτήσει μοναδική χρησιμότητα για το σύνολο των πολιτών.

Αντικείμενο της δράσης είναι  η ψηφιακή διατήρηση των τεκμηρίων του αρχείου της ΕΡΤ, με στόχο τη διεύρυνση της εξωστρέφειας του ψηφιακού οπτικοακουστικού της αρχείου, καθώς και τον εμπλουτισμό του διαθέσιμου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματός της, μέσα από τη διάσωση, ανάταξη, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους  του αρχείου της. 

Στο πλαίσιο της δράσης η ΕΡΤ θα μπορεί να: ψηφιοποιήσει συλλογές που έχει στην κατοχή της, με υψηλές προδιαγραφές, να τεκμηριώσει το υλικό με αυστηρές προδιαγραφές, να προσφέρει  δομή ευρετηρίασης - καταλογογράφησης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιακής συλλογής και να δημιουργήσει ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιηθέντος υλικού μαζί με την τεκμηρίωσή του σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. 

Βασικοί στόχοι της δράσης  είναι:  

1) η διεύρυνση της εξωστρέφειας του ψηφιακού οπτικοακουστικού της αρχείου της Ε.Ρ.Τ  Α.Ε και 

2) ο εμπλουτισμός του διαθέσιμου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματός της, μέσα από τη διάσωση, ανάταξη, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου ποσοστού του αρχείου της. 

Επιμέρους στόχοι είναι: 

1) η υποστήριξη, η αξιοποίηση και η προσβασιμότητα των συλλογών τεκμηρίων σε όλους τους χρήστες με έμφαση για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς 

2) η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αξίας του οπτικοακουστικού υλικού μέσω της ανάδειξης των συλλογών σε ψηφιακό περιβάλλον (τεκμηρίωση, αξιολόγηση αξίας, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καινοτόμου τεχνολογίας κα).

Ο Δυνητικός Δικαιούχος που θα υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει : 

-να προβάλλει / δημοσιεύσει το σύνολο του ψηφιοποιηθέντος υλικού ή χώρου, χωρίς να θίγονται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

-να αναλάβει, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα καταθέσει προς την ΕΥΔΕ ΤΠΕ την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ώστε να μην θίγονται τυχόν δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων που σχετίζονται με την πράξη και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς διασφάλιση αυτού του σκοπού. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα προκύψει, κατά την ένταξη ή την υλοποίηση της πράξης, ευθύνη έναντι τρίτων ως προς την εκκαθάριση τυχόν δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, επέρχεται ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης, 

- να αναπτύξει υπηρεσίες πρόσβασης  για το ευρύ κοινό είτε και για εκπαιδευτικούς / ερευνητικούς σκοπούς που θα αξιοποιεί την ψηφιοποιημένη μορφή των τεκμηρίων. Σε κάθε περίπτωση χρήσης από τον επισκέπτη του ανωτέρου υλικού, θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά οι απαιτούμενοι τίτλοι (credits) και, αν απαιτείται, θα πρέπει να λαμβάνονται οι κατά νόμο απαραίτητες αδειοδοτήσεις, 

- να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες υποδομές. 

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.