Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 04_ΕΠΑΝΕΚ

Δράσεις Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

  • Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022, 5:20 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Προυπολογισμός: 9.528.531,99 €

Έναρξη: 20/4/2022

Λήξη: 31/5/2022

Αντικείμενο του έργου θα είναι η αντικατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet από νέο πληροφοριακό σύστημα, λόγω της ανάγκης αντικατάστασης του υφιστάμενου ΟΠΣ Τελωνείων, καθώς και της υποχρέωσης υλοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων που προβλέπονται από τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι τους Κανονισμούς 952/2013 - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, 2446/15, 2447/15 και 341/16) και τον Πολυετή Στρατηγικό Σχεδιασμό (MASP - Multiannual Strategic Plan) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και από τη νομοθετική δέσμη των μέτρων Φ.Π.Α. για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2017/2455 και Κανονισμός 2454/2017).
Μέσω του έργου:

  • θα αντικατασταθούν όλα τα υφιστάμενα υποσυστήματα του ICISnet.
  • θα αναδιοργανωθεί η υφιστάμενη βάση τελωνειακών δεδομένων.
  • θα υλοποιηθούν οι νέες προδιαγραφές των διευρωπαϊκών συστημάτων που θεσμοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ΚΜ υποχρεούνται να τις εφαρμόσουν κατά την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων τους, με βάση κοινά συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.