Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση: 05_Β_ΜΔΤ

Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ

 • Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, 10:44 πμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 95.023.774,04 €

Έναρξη: 5/4/2021

Λήξη: 31/1/2023

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω αναφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 Δυνητικοί Δικαιούχοι - Αποδέκτες της πρόσκλησης:

 • ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Σ.Α.)
 • ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 • ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) 
 • ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ε.Υ.Π.)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ– ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο – ΔΗΜΗΤΡΑ)
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 • ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) 
 • ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 • ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ 
 • ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΤΜΙΑΣ (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.)
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ)
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
 • ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς καθώς όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους καλούνται για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020".

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

 • 4 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες»
 • 5 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»
 • 6 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Θεματικό Άξονα Β΄ «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συμβάλλουν στον Θεματικό Στόχο 2: «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο Β.1. «Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», στις κατηγορίες δράσεων Β.1.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα» και στον Ειδικό Στόχο Β.2. «Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες», στην κατηγορία δράσεων Β.2.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες». 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:

A) Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

B) Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Γ) Δράση ανάπτυξης ενός ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)

Δ) Δράση Αναβάθμισης του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI s) Υπουργείου Υγείας.

Ε) Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες

ΣΤ. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα (ΠΣ ΔΕΑΤ)

Ζ. Αθωνικό Ψηφιακό Κτηματογραφικό αποθετήριο Μετοχίων Αγίου Όρους

Η. Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ

Θ. Δράσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας φορέων της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ

Ι. Δράσεις ψηφιοποίησης αρχείων και ανάπτυξη παρεχόμενων υπηρεσιών

Για όλες τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες-στόχος)  αποτελούν ενδεικτικά: 

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Πολίτες
 • Επιχειρήσεις 
 • Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.

Σχετικά αρχεία