ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5106597

Ανάδειξη ιστορικού πανεπιστημιακού αρχείου και η συμβολή του στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού

  • Ημερομηνία Ένταξης: 4/10/2022
Η παρούσα Πράξη «Ανάδειξη ιστορικού πανεπιστημιακού αρχείου και η συμβολή του στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 03_ΕΠΑΝΕΚ και Τίτλο: «ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», καθώς και οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν εμπίπτουν στον ευρύτερο Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με την προοπτική να συμβάλλει στον Θεματικό Στόχο 02 με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους». Ειδικότερα, οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση δράσεις της παρούσας Πράξης, εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.2 «Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις», Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά πανεπιστημιακά αγαθά όπως, συλλογές, ιστορικά τεκμήρια, αρχεία φοιτητών κλπ, που χρονολογούνται από την ίδρυση του Πάντειου και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002), καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 796.600,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 154.600,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €