ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5109494

Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας eΕΦΚΑ Α' ΦΑΣΗ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 7/4/2022
Βασικές επιδιώξεις του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γενικότερα από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αποτελούν: 1. Η προετοιμασία του e-ΕΦΚΑ για ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης ή προσυνταξιοδοτικής ανακεφαλαίωσης, καθώς το πιο χρονοβόρο στάδιο αυτών των διαδικασιών είναι ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου ασφάλισης, εξαιτίας των μη ψηφιοποιημένων περιόδων του. 2. Η δημιουργία δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, σχετικά με το ιστορικό ασφάλισης. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για τη διατήρηση και επεξεργασία τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα καλύπτουν το σύνολο του ασφαλιστικού βίου, θα είναι εκκαθαρισμένα και αξιόπιστα και θα διαθέτουν την εγκυρότητα και νομική ισχύ για να αξιοποιηθούν από τα Πληροφοριακά Συστήματα του e-ΕΦΚΑ και εξουσιοδοτημένων τρίτων Φορέων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 10.470.750,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 10.416.000,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €