ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5101604

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης παραγωγικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας και Παροχής Συμβουλευτικής Υποστήριξης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 29/11/2022
Η Πράξη περιλαμβάνει: Α) ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος (OΠΣ) Διαχείρισης της Εκπαίδευσης για την Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ σύστασης Β3411/24.10.2016). Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της κατά την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά ανά την Ελληνική επικράτεια. Το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα συνάδει απόλυτα με την πολιτική ανάπτυξης του προσωπικού της ΑΑΔΕ, όπως αυτή εκφράζεται μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για την Πληροφορική της ΑΑΔΕ. Επιπρόσθετα, στο πεδίο Δράσεων της ΑΑΔΕ (Blue Print), όπως αυτό παρουσιάστηκε στους υπαλλήλους της για την τριετία 2018-2020, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επέκτασης του ρόλου της Ακαδημίας για τον πυλώνα που αφορά στην ανάπτυξη του προσωπικού της ΑΑΔΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ακαδημία υλοποιεί: - προγράμματα υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης (μέγιστης διάρκειας 9 μηνών) των νέων υπάλληλων της ΑΑΔΕ, - μεγάλο αριθμό προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μέσω των οποίων καταρτίζονται περί τα 11.800 στελέχη της ΑΑΔΕ, η προμήθεια και αξιοποίηση ενός πλήρους και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος αναμένεται να ισχυροποιήσει τον ρόλο της στη επιτυχή επιδίωξη των στόχων της ΑΑΔΕ, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις ανάγκες που απορρέουν από την πορεία της προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την εφαρμογή διαδικασιών δια βίου εκπαίδευσης. Το ΟΠΣ περιλαμβάνει υποσυστήματα, τα οποία πρόκειται να εξυπηρετήσουν: • το εκπαιδευτικό έργο της Ακαδημίας, έχοντας πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση μέσω: της ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διαχείρισης του μητρώου εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, της αξιολόγησης και του απολογισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας. • το διοικητικό έργο της Ακαδημίας και την παρακολούθηση της εκάστοτε ανατεθείσας στοχοθεσίας • τη διαλειτουργικότητά του με την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Β) Συμβουλευτική Υποστήριξη, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, με στόχο: • την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την διαμόρφωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού - επιμορφωτικού έργου. • την κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου, Επιχειρησιακού Σχεδίου και επιμέρους Σχεδίων Δράσης της Ακαδημίας • την προετοιμασία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατά ISO 29993:2017 Γ) Πιστοποίηση της Ακαδημίας κατά ISO 29993:2017 (σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης)

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 360.118,32 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €