Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5069423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΣΔΔΥ ΔΔ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 4/3/2022
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης μέσω της αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα η πράξη αφορά στον ανασχεδιασμό των εφαρμογών και την αναβάθμιση των υποδομών ΤΠΕ για όλη τη διοικητική δικαιοσύνη με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και ανοικτών προτύπων. Το έργο θα βελτιώσει την λειτουργικότητα των εφαρμογών, θα επιλύσει καθημερινά προβλήματα, θα δημιουργήσει συστήματα και διαδικασίες ανθεκτικά στις εξελίξεις της επόμενης δεκαετίας και θα αντιμετωπίσει σοβαρές ανάγκες εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων του που χρησιμοποιούνται για σχεδόν δύο δεκαετίες. Το έργο αποτελεί τη βέλτιστη λύση αξιοποίησης αφενός των υφισταμένων πόρων σε συνδυασμό με τους προτεινόμενους και αφετέρου της υπάρχουσας τεχνογνωσίας σύμφωνα με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις, έτσι ώστε τα συστήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας να μετεξελιχθούν σε πιο σύγχρονα και φιλικά στο περιβάλλον, πιο λειτουργικά και πιο αποδοτικά. Επιμέρους στόχοι της Πράξης είναι: - Υιοθέτηση όλων των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση της δικαιοσύνης ως αυτοσκοπό και βελτίωση της θέσης της Χώρας ως προς τους ευρωπαϊκούς δείκτες - Άνοιγμα προς τον έξω κόσμο: από και προς τη γνώση, προς τον πολίτη, προς τον νομικό κόσμο - Αναβάθμιση του τρόπου εργασίας του προσωπικού των δικαστηρίων όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων - Προάσπιση με επιλογές υψηλού τεχνολογικού επιπέδου της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας των συστημάτων και των δεδομένων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 2.167.798,22 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 2.167.798,22 €
  • Ποσό Πληρωμών: 2.167.798,22 €