ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5174094

Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα UCC

  • Ημερομηνία Ένταξης: 11/7/2022
Το έργο αποσκοπεί στην παροχή ενός σύγχρονου περιβάλλοντος για τα τελωνεία και το εμπόριο μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της διευκόλυνσης του εμπορίου. Βασικός άξονας του E.T.K. και των υποστηρικτικών εργαλείων του είναι η μετάβαση των τελωνείων σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον μέσω της αυτοματοποίησης του συνόλου των τελωνειακών διαδικασιών και την ηλεκτρονικοποίηση της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών (τελωνειακές αρχές, οικονομικοί φορείς, Ε. Επιτροπή). Ως εκ τούτου η ορθή και πλήρης εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης του E.T.K. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων μηχανογραφικών συστημάτων, τα οποία θα προετοιμάζονται κατά τη μεταβατική περίοδο και θα τίθενται σταδιακά σε ισχύ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο MASP και το WP.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.536.860,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €