Ευρωπαϊκή Ένωση

Concept Paper του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027»

Εκδόθηκε νέα έκδοση στο πλαίσιο σχεδιασμού και διαβούλευσης

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της διαβούλευσης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» εκδόθηκε νέα έκδοση του Concept Paper, το οποίο έχει τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές λόγω αύξησης του προϋπολογισμού και της προσθήκης δράσεων ΕΚΤ+. Το κείμενο αυτό αποτελεί το αρχικό κείμενο διαβούλευσης με τους «εταίρους», εστιάζοντας στις βασικές επιλογές στρατηγικής και στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας» και του Στόχου Πολιτικής 4 «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα, της οικονομίας και της κοινωνίας, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, και την ενίσχυση της ψηφιακής διασυνδεσιμότητας και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 88% από το ΕΤΠΑ και 12% από το ΕΚΤ+.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος είναι η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης, με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων, για την ανάλυση και τη διατύπωση παρατηρήσεων και την παροχή ανατροφοδότησης.

Σχετικά αρχεία

Σχετικές δημοσιεύσεις