Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

02_ΕΟΧ_PDPs - Υλοποίηση του Προγράμματος "Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια" του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021)

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Φορέων Υλοποίησης (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς φορείς υλοποίησης):

  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
  • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Προγράμματος/ων.
Ως φορείς υλοποίησης θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας αναφερόμενους.

Η πρόσκληση αφορά στην εφαρμογή της λειτουργικής περιοχής Ι. του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΟΧ για την εφαρμογή του άρθρου 6.5 του Κανονισμού του ΕΟΧ. Οι τρεις (3) Φορείς Υλοποίησης που περιλαμβάνονται στο από 31.10.2017 Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MoU) μεταξύ των  Δοτριών  Χωρών  (Βασίλειο της  Νορβηγίας,  Δημοκρατία  της  Ισλανδίας,  Πριγκιπάτο  του  Λιχτενστάιν)  και  της  Ελληνικής Δημοκρατίας, ύψους 8.235.294,00€ συμφώνησαν να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα με τίτλο «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» (GR-F-Good Governance, Accountable Institutions, Transparency) με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) μέσω τριών (3) προκαθορισμένων πράξεων (Predefined Projects). Ο κάθε Φορέας Υλοποίησης, έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με φορείς ως εταίρους Πράξης, όπως θα καταγραφεί σε σχετικό έγγραφο Συμφωνίας Συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7.7 της ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ 2014-2021.
Στην από 25.09.2020 Προγραμματική Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (Financial Mechanism Committee) και της Ελληνικής Δημοκρατίας όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην υπ΄αριθμ 124428/24.11.2020 (ΦΕΚ 5355/τ.Β’/7.12.2020) Υπουργική Απόφαση συγχρηματοδότησης του Προγράμματος με τίτλο “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” (Programme F-Good Governance, Accountable Institutions, Transparency), περιγράφεται το φυσικό  αντικείμενο,  ο προϋπολογισμός και οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί και επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω των πράξεων. Στην ίδια Προγραμματική Συμφωνία τίθενται προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όπως η αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε σχέση με την επιλέξιμη περίοδο, η αποσαφήνιση τιμών ορισμένων δεικτών αποτελέσματος κοκ. Ως ανώτατη καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, ορίζεται η 31.04.2024.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος που εκφράζονται σε όρους δεικτών αποτελεσμάτων και εξυπηρετούνται μέσα από   τις Προκαθορισμένες Πράξεις, είναι οι εξής:
1.    «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης» (Effectiveness of public administration improved), με προϋπολογισμό ύψους 3.401.765€
2.    «Ενίσχυση της διαφάνειας και ακεραιτότητας στη δημόσια διοίκηση» (Transparency and integrity in public institutions enhanced) με προϋπολογισμό ύψους 2.000.000€
3.    «Μείωση της κακοδιαχείρισης στον δημόσιο τομέα» (Maladministration in the public sector decreased) με προϋπολογισμό ύψους 2.010.000€.
Με την παρούσα πρόσκληση, καλούνται οι Φορείς Υλοποίησης να υποβάλουν τα Τεχνικά Δελτία Πράξης και τα συνοδευτικά έγγραφα λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις της Προγραμματικής Συμφωνίας. Οι Φορείς Υλοποίησης παρακαλούνται να μην εξαντλήσουν την παραπάνω προθεσμία καθώς οποιαδήποτε χρονοτριβή θα επιβαρύνει το χρονοδιάγραμμα της καθαυτού υλοποίησης των πράξεων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 7.411.765,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr/ από την 23/03/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως, αποκλειστικά, την 28/05/2021 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Σχετικές δημοσιεύσεις