Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης προκαθορισμένων πράξεων και του Διαχειριστή Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) διαχειριστικού κόστους για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια»

Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων τους καθώς και του Διαχειριστή του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

Προϋπολογισμός: 823.529,00 €

Έναρξη: 03/02/2021

Λήξη: 24/03/2021

Οι παρακάτω δυνητικοί φορείς προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις πράξεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Διαχειριστικού Κόστους του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021) 

  1. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
  2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  3. Συνήγορος του Πολίτη
  4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα ΤΠΕ

Οι φορείς υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ  ΕΟΧ 2014-2021 στην διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις 03/02/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως το αργότερο 24/3/2021 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 

Στην αίτηση χρηματοδότησης συνυποβάλλονται τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/έγγραφα που αναφέρονται στην πρόσκληση σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, στο ΟΠΣ ΕΟΧ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 148/03.02.2021 με κωδικό 01_ΕΟΧ_ΣΤΗΡΙΞΗ, α/α ΟΠΣ 4719 και τίτλο «Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεών τους καθώς του Διαχειριστή του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021» (ΑΔΑ: Ψ2ΔΕ-46ΜΠΥΓ-ΕΑΑ), μετά των συνημμένων και του Παραρτήματος Ι.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί και στο https://www.eeagrants.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις