Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το έτος 2020

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451/2017 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίνακας συμβάσεων της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το προηγούμενο έτος

Αντικείμενο Ανάδοχος Τίμημα με ΦΠΑ
Οριζόντιες δράσεις δημοσιότητας OVAL ADVERTISING 24.800,00 €
Ανάπτυξη Χάρτη Κάλυψης NGA (Public Infrastructure and Quality of service) ΕΝΟΜΙΧ ΑΕ 69.316,00 €
Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών MODUS AE 24.800,00 €
Εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης για τη "νέα εταιρική ταυτότητα" στα ΚΕΠ PLANET AE 73.160,00 €
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ενίσχυση του ΥΨηΔ στην κατάρτιση, ενημέρωση και σχεδιασμό της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 PLANET AE 73.656,00 €
Υποστήριξη στην επικαιροποίηση του Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου 2021-2027 ΕΝΟΜΙΧ ΑΕ 71.796,00 €

Σχετικές δημοσιεύσεις