Ευρωπαϊκή Ένωση

Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας της Δράσης Κουπόνι SFBB

Δημόσια διαβούλευση Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας για την Δράση «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»

Αποφασίστηκε η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Δημοσιότητας για την Δράση: «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 250.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής της δράσης "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ‘Superfast Broadband’" στο ευρύ κοινό.
Το ευρυζωνικό δίκτυο υπερυψηλής ταχύτητας έχει ως στόχο την κάλυψη αστικών περιοχών με υποδομές NGA κατάλληλες για την παροχή πραγματικής ταχύτητας τουλάχιστον 100Mbps στους τελικούς καταναλωτές.
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι τόσο η παραγωγή πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού για μια εκστρατεία επικοινωνίας στα ΜΜΕ καθώς και στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις επικοινωνίας που απευθύνονται στο ευρύ κοινό σε επιλεγμένες περιφέρειες και περιοχές της χώρας για την προβολή της πράξης "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Superfast Broadband" και συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν.
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των παρακάτω επικοινωνιακών ενεργειών για την προβολή και προώθηση της δράσης SFBB και θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου ενημέρωσης, εξοικείωσης και παρακίνησης πολιτών και επιχειρήσεων για συμμετοχή στη δράση "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ‘Superfast Broadband’".
Ειδικότερα, θα αναλάβει την προβολή και προώθηση της δράσης "Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας - Superfast Broadband" (εφεξής SFBB) στο ευρύ κοινό με τη διενέργεια τριών (3) επικοινωνιακών ενεργειών:
Δράση 1: Στρατηγικός σχεδιασμός, (με αναλυτική περιγραφή ανά δράση) για την παραγωγή, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των τριών (3) επικοινωνιακών δράσεων προβολής της πράξης SFBB.
Δράση 2: Διαφημιστική καμπάνια για την προβολή της δράσης SFBB σε συγκεκριμένα ΜΜΕ, ήτοι στο ραδιόφωνο και το διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας απαιτείται η δημιουργία και παραγωγή πρωτότυπου ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο θα προβληθεί με ραδιοφωνικά μηνύματα (radio-spots) και με ενέργειες μέσω διαδικτύου, οι οποίες θα φθάσουν στους αποδέκτες τους μέσω επιλεγμένων ιστοσελίδων καθώς και με την προώθηση – ανάρτησή τους μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Δράση 3: Προωθητικές ενέργειες μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών Roadshows που επικεντρώνονται στις περιοχές ενδιαφέροντος της δράσης. Αυτές αφορούν στην διοργάνωση στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων σε επιλεγμένες από την Αναθέτουσα Αρχή περιφέρειες και περιοχές της χώρας που έχουν αναπτυχθεί οι απαιτούμενες ευρυζωνικές υποδομές για την παροχή των υπηρεσιών σύνδεσης με το "Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Superfast Broadband" και οι οποίες διακρίνονται για το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για συμμετοχή στις νέες ευρυζωνικές υπηρεσίες SFBB και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 310.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 250.000 €, ΦΠΑ: 60.000€).
Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί:

  • Στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr (μοναδικός κωδικός 20DIAB000015317 αναζήτησης)
  • Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ – ΤΠΕ): http://www.digitalplan.gov.gr
  • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: www.mindigital.gr.

Σχετικές δημοσιεύσεις