Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Σταθμοί στο ταξίδι της Δημόσιας Διοίκησης στον ψηφιακό κόσμο

Οπτικοακουστική Παρουσίαση

Παρουσιάζονται τα Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η διαχείριση των έργων πραγματοποιήθηκε από την ΕΥΔ Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως ενδιάμεσου φορέα.


Σχετικές δημοσιεύσεις