Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αποφασίστηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90911200: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:Προ ΦΠΑ 24%
Με ΦΠΑ 24%
Αρχικός προϋπολογισμός (2 έτη)
72.000,00 €
89.280,00 €
Δικαίωμα προαίρεσης (1 επιπλέον έτος)
36.000,00 €
44.640,00 €
Σύνολο
108.000,00 €
133.920,00 €

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» και συγκεκριμένα από το υποέργο 1 της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ» με κωδικό ΟΠΣ 6000725 (ΣΑΕ Ε2637 – κωδ. εναρίθμου 2023ΣΕ26370001).

Διαδικασία - Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών:


Λήξη υποβολής προσφορών:
10/11/2023, ημέρα Παρασκευή, Ώρα 10:00 πμ
Αποσφράγιση προσφορών:
10/11/2023, ημέρα Παρασκευή, Ώρα 11:00 πμ


Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 238350), σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο συνημμένο τεύχος διακήρυξης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών στο Σύστημα. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων και όχι για μέρος του έργου.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συνημμένο Τεύχος  Διακήρυξης και στα παραρτήματα αυτού. 
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή: https://digitalplan.gov.gr/enotita/24/diagonismoi

Σχετικές δημοσιεύσεις