Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναδεικνύοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (€1.048.387,10) άνευ ΦΠΑ και του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000,00€) συμπερ. ΦΠΑ 24%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (Κωδικός πρόσκλησης 07_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6004 Έκδοση 2/0).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 194335 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις