Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας

Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021 - 2027

Η Επικοινωνία συμβάλλει στην αύξηση της γνώσης των πολιτών για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Περιφέρειές της και για τα οφέλη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της υλοποίησης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην βελτίωση ποιότητας της ζωής τους.

Oι ενέργειες Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας της νέας δημοσιονομικής περιόδου 2021-2027 θέτουν ως προϋπόθεση την ευρύτερη δυνατή επικοινωνία της Πολιτικής Συνοχής προς τους πολίτες, με ευρεία και πολύ-επίπεδη επικοινωνιακή προβολή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

Ο Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας του Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" 2021 - 2027 

έχει ως αντικείμενο την περιγραφή του θεσμικού και επικοινωνιακού πλαισίου της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και την εξειδίκευση που απαιτείται για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση και προβολή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Προγράμματος προς το ευρύ κοινό.

βασίζεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικοινωνία και στις κατευθυντήριες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού στα κράτη μέλη και την ευρύτερη δυνατή προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία των πράξεων του Προγράμματος.

Επικεντρώνεται στην καθοδήγηση των Δικαιούχων καθώς και άλλων αποδεκτών της χρηματοδότησης στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού με την παράθεση οδηγιών και παραδειγμάτων καθώς και στην απεικόνιση των νέων προτύπων προβολής των παρεμβάσεων, τα οποία έχουν προσαρμοσθεί, κατά το δυνατόν, στις ιδιαιτερότητες των δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Προγράμματος.

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στα σχετικά αρχεία του παρόντος άρθρου.

Σχετικές δημοσιεύσεις