Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής, καταστροφής ή/και ανακύκλωσης και διαγραφής απαρχαιωμένου εξοπλισμού και λοιπών άχρηστων υλικών άνευ οικονομικής αξίας

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

Αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για την καταγραφή, καταστροφή ή/και ανακύκλωση και διαγραφή απαρχαιωμένου ηλεκτρονικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου και λοιπών άχρηστων υλικών άνευ οικονομικής αξίας της Υπηρεσίας.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση και ο χαρακτηρισμός του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου που είναι για καταστροφή ή/και ανακύκλωση και η σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ http://www.digitalplan.gr.

Φωτογραφία από Elias από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις