Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2022

Κατ’ εφαρμογή του άρ. 14 της ΥΑ.23451/2017 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίνακας συμβάσεων της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ για το έτος 2022

Αντικείμενο

Ανάδοχος

Τίμημα προ ΦΠΑ

Υπηρεσίες συμβούλου αρχικής φάσης ΕΟΧ

PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS

20.000,00 €

Υπηρεσίες δημοσιότητας αρχικής φάσης ΕΟΧ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20.000,00 €

Υπηρεσίες ασφαλούς αποθήκευσης και φύλαξης φυσικών αρχείων της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ

IRON MOUNTAIN HELLAS AE

12.000,00 €

Υπηρεσίες καθαριότητας

ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ

24.618,36 €

Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ” του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

PLANET AE

58.800,00

Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ για τον καθορισμό και την εφαρμογή εξειδικευμένης μεθοδολογίας εκτίμησης κοστολόγησης των παρεμβάσεων των προτεινόμενων Πράξεων προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ” του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

REMACO AE

59.500,00 €


Φωτογραφία από ar130405 από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις