Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Προγραμματισμός Προσκλήσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων

Δημοσιεύεται το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α/21.3.22). 

Το Χρονοδιάγραμμα επικαιροποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές το έτος, καθώς και κάθε φορά που τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται επιμέρους στοιχεία των προσκλήσεων και του χρονοδιαγράμματος σε άλλες χρονικές περιόδους.

Φωτογραφία από Mohamed Hassan από το Pixabay


Σχετικές δημοσιεύσεις