Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Διευκρίνιση: Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Δυνατότητα υποβολής στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Η προθεσμία υποβολής Προτάσεων για την Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039), ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 λήγει σήμερα Τετάρτη 25/01/2023.

Από Αύριο Πέμπτη 26/01/2023 ξεκινάει η δυνατότητα υποβολής στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), ΨΗΜΕΤ 2021-2027 με τους ίδιους προϋπολογισμούς ανά δήμο και φυσικό αντικείμενο και δικαιούχους το σύνολο των Δήμων.

Συνίσταται οι δήμοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει πρόταση στην Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039), να υποβάλουν απευθείας στη νέα Πρόσκληση. https://digitalplan.gr/dimosievma/146/prosklisi-01-psifiakos-metaschimatismos-ton-ota

Διευκρινίζεται ότι:

Προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039) θα μεταφερθούν προς αξιολόγηση και συγχρηματοδότηση στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027». Για την ομαλή ολοκλήρωση της μετάβασης αυτής οι Δικαιούχοι θα πρέπει να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι:

α) θα υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 από τους δικαιούχους

β) η μεταφορά των αρχικά υποβληθέντων αρχείων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ

γ) οι Δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν τυχόν επιπλέον έγγραφα τα οποία απαιτούνται από την νέα Πρόσκληση και όποιο άλλο έγγραφο τυχόν διαπιστώσουν ως έλλειψη στην αρχική υποβολή

δ) έγγραφα που συγκέντρωσαν οι δικαιούχοι για την υποβολή στην αρχική Πρόσκληση, (όπως αποφάσεις ΔΣ, πρακτικά Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, Εγκρίσεις Οικονομικής Επιτροπής, κλπ) και αναφέρουν σαν πηγή χρηματοδότησης το ΕΠΑΝΕΚ, αναφέρουν τον τίτλο της αρχικής Πρόσκλησης, καθώς και φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της έκδοσης της Πρόσκλησης 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241) θεωρούνται έγκυρα, εφόσον έχουν εκδοθεί μετά την δημοσίευση της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039).

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις