Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Επαναπροκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Την επαναπροκήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”».

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εντός των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27, καθώς και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2014-20. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης διακρίνονται στις παρακάτω βασικές ενότητες:

  • Ενότητα Εργασιών Α: Υποστήριξη σε Δράσεις Προγραμματισμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης του Προγράμματος και στην Ένταξη Πράξεων
  • Ενότητα Εργασιών Β: Υποστήριξη στη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Πράξεων
  • Ενότητα Εργασιών Γ: Υποστήριξη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Πράξεων & των Ελέγχων των ΕΦ
  • Ενότητα Εργασιών Δ: Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως ΕΦ
  • Ενότητα Εργασιών Ε: Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως Δικαιούχος Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας
  • Ενότητα Εργασιών ΣΤ: Ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, διοίκησης και παρακολούθησης των Εργασιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

 

Προ ΦΠΑ 24%

Με ΦΠΑ 24%

Αρχικός προϋπολογισμός

5.880.000,00

7.291.200,00 €

Δικαίωμα προαίρεσης

5.880.000,00

7.291.200,00 €

Σύνολο

11.760.000,00 €

14.582.400,00 €


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

Κωδικός CPV

Περιγραφή

CPV 72224000

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

CPV 72253200

Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής

CPV 73200000

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης


Διαδικασία - Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών:

Ημερομηνία: 16/01/2023, ημέρα Δευτέρα, Ώρα 15:00. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα οριζόμενα στο συνημμένο τεύχος διακήρυξης. 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 13:00
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών στο Σύστημα. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων και όχι για μέρος του έργου.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συνημμένο Τεύχος  Διακήρυξης και στα παραρτήματα αυτού. 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.digitalplan.gov.gr στη διαδρομή: http://digitalplan.gov.gr/enotita/24/diagonismoi και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη διεύθυνση (URL) https://mindigital.gr/archives/category/prokhryxeis.

Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παραμένει η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 1710/10-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΖ46ΜΠΥΓ-07Τ) απόφαση με τίτλο «Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ.ΨΗΜΕΤ».

Η προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): ΑΔΑΜ 22PROC011803347 2022-12-14.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης επίσης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 178970 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) (ΑΔΑ: 6ΥΡΛ46ΜΠΥΓ-Ι0Ξ) .

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.digitalplan.gov.gr στη διαδρομή: https://www.digitalplan.gov.gr/enotita/24/diagonismoi, στις 14/12/2022.

Σχετικές δημοσιεύσεις