Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Αποφασίστηκε η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ.ΨΗΜΕΤ κατά τη  διαχείριση των έργων που της έχουν εκχωρηθεί, και όσων επιπλέον χρηματοδοτηθούν, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» (ΕΠ ΜΔΤ), σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου αναμένεται να υποστηρίξουν την ΕΥΔ.ΨΗΜΕΤ στη διαδικασία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ και την επίτευξη των στόχων αυτού. Οι Υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Σύμβουλο Υποστήριξης διακρίνονται στις παρακάτω βασικές ενότητες:

  • Ενότητα Εργασιών Α: Υποστήριξη σε Δράσεις Προγραμματισμού και Παρακολούθησης
  • Ενότητα Εργασιών Β: Υποστήριξη στην Αξιολόγηση, Ένταξη και Τροποποίηση Πράξεων
  • Ενότητα Εργασιών Γ: Υποστήριξη στη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Πράξεων
  • Ενότητα Εργασιών Δ: Υποστήριξη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Πράξεων
  • Ενότητα Εργασιών Ε: Υποστήριξη της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ στην εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

 

Προ ΦΠΑ 24%

Με ΦΠΑ 24%

Αρχικός προϋπολογισμός

611.532,26 €

758.300,00 €

Δικαίωμα προαίρεσης

305.766,13 €

379.150,00 €

Σύνολο

917.298,39 €

1.137.450,00 €

 

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία θα αναρτηθεί:

  • Στο ΕΣΗΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr  
  • Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ): www.digitalplan.gov.gr
  • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.mindigital.gr

Οι προτάσεις/ παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις