Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

«WiFi4GR» - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και παροχή υπηρεσιών ΣΤΥ (Τροποποίηση/Παράταση)

Τροποποίηση Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «WiFi4GR - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» - Παράταση Προθεσμίας υποβολής προσφορών

Α. Τροποποίηση του Τεύχους Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: «WiFi4GR - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης», αρχικού Προϋπολογισμού 400.000  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης αξίας 200.000  ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Συνολικός προϋπολογισμός με την προαίρεση 600.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), το οποίο είχε εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 843-27.5.2022 (ΑΔΑ: 6Ε6Δ46ΜΠΥΓ-ΜΗΚ) με την αντικατάσταση των κάτωθι παραγράφων ως εξής:

Το σημείο 6.2.1 σελ. 50, μεταβάλλεται από:

6.2          Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της Σύμβασης σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση του έργου "WiFi4GR–Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο", με ενδεχόμενο παράτασης αυτής για 18 επιπλέον μήνες κατά μέγιστον, με το ίδιο οικονομικό τίμημα ανά ανθρωπομήνα.

 Σε:

6.2          Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της Σύμβασης σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση του έργου "WiFi4GR–Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο", με ενδεχόμενο παράτασης αυτής για 18 επιπλέον μήνες κατά μέγιστον, με το ίδιο οικονομικό τίμημα ανά μήνα.

 Το σημείο ΠΕ.5  σελ. 62, μεταβάλλεται από:

ΠΕ.5:     Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου Wifi4GR

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, κατόπιν της σύναψης των εκτελεστικών συμβάσεων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης της υλοποίησης του έργου, υποστηρίζοντας την Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη την διάρκειά της.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά παρατίθενται τα παρακάτω σημεία αρμοδιότητάς του Αναδόχου στο πλαίσιο αυτού του Παραδοτέου:

1)      Συλλογή και Διαχείριση βεβαιώσεων ποσοτικής παραλαβής από τους Δήμους

2)      Διαχείριση και επικοινωνία θεμάτων αναδόχων με Δήμους και την αναθέτουσα αρχή

3)      Διαμόρφωση σεναρίων μετρήσεων  αυτοελέγχου αναδόχων

4)      Επιτόπιες επαληθεύσεις και μετρήσεις ποιότητας για την παραλαβή του έργου

 Σε:

ΠΕ.5:     Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου Wifi4GR

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, κατόπιν της σύναψης των εκτελεστικών συμβάσεων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης της υλοποίησης του έργου, υποστηρίζοντας την Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη την διάρκειά της.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά παρατίθενται τα παρακάτω σημεία αρμοδιότητάς του Αναδόχου στο πλαίσιο αυτού του Παραδοτέου:

1)      Συλλογή και Διαχείριση βεβαιώσεων ποσοτικής παραλαβής από τους Δήμους

2)      Διαχείριση και επικοινωνία θεμάτων αναδόχων με Δήμους και την αναθέτουσα αρχή

3)      Διαμόρφωση σεναρίων μετρήσεων  αυτοελέγχου αναδόχων

4)      Επιτόπιες επαληθεύσεις ΠΑΠ όπου θα πραγματοποιούνται και μετρήσεις ποιότητας (ελάχιστος αριθμός 120)

Β. Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών μέχρι την 19/7/2022 και την αντικατάσταση της παραγράφου 1.5 ως εξής:

 Το σημείο 1.5 σελ. 8, τροποποιείται από:

1.5          Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 8/7/2022 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

 Σε:

1.5          Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 19/7/2022 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Κατά τα λοιπά το Τεύχος Διακήρυξης παραμένει ως έχει.

Αριθμός Συστήματος ΕΣΥΔΗΣ: 162191

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις