Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

03_ΕΟΧ ΔΙΜΕΡΗ - Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, μέσω του Ταμείου Διμερών Σχέσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί φορείς υλοποίησης:

  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»
  • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

Στο πλαίσιο

i. του από 31.10.2017 Μνημονίου Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει, 

ii. της από 25.09.2020 Προγραμματικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» (Programme – Good Governance, Accountable Institutions, Transparency)», με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών Χωρών αφενός και της Ελληνικής Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα παραρτήματα της, όπως ισχύει, 

iii. της υπ’ αριθμ. 124428/24.11.2020 (ΦΕΚ 5355/τ’Β/07.12.2020) Υπουργικής Απόφασης “Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια” (Programme F-Good Governance, Accountable Institutions, Transparency), με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)”, 

προβλέπεται το ποσό των 100.000€ για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δοτριών Χωρών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν και του δικαιούχου κράτους, όπως ορίζεται στα ανωτέρω έγγραφα και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. Η διαχείριση του ποσού θα γίνει από τον Διαχειριστή του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια», στη βάση των στόχων και δεικτών όπως κάθε φορά αναφέρονται  στην Προγραμματική Συμφωνία και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Προγράμματος.

Το Ταμείο Διμερών Σχέσεων είναι μια ευέλικτη πηγή χρηματοδότησης όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και χρησιμοποιείται για τη στήριξη των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Δοτριών Χωρών και της Ελλάδας ως Δικαιούχο Κράτος, για την ενίσχυση της στρατηγικής τους συνεργασίας, τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των φορέων. Εν γένει, το Ταμείο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών, επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών δεσμών ανάμεσα στις Δότριες Χώρες και την  Ελλάδα.

Η παρούσα πρόσκληση έχει σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την υποβολή προτάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και είναι συμβατές και ευθυγραμμίζονται με τους άξονες και στόχους της περιοχής 16 του Μπλε Βιβλίου όπου περιγράφονται οι τομείς προτεραιότητας και περιοχές (https://eeagrants.org/sites/default/files/resources/Pages%2Bfrom%2BBlue%2BBook_PA%2B00-16.pdf) 

Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού, δύναται να τροποποιηθούν καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της πρόσκλησης.

Οι προτάσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 31/05/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως την 30/09/2024 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Τροποποιήσεις της πρόσκλησης θα δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες www.digitalplan.gov.gr και www.eeagrants.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.

Σχετικές δημοσιεύσεις