Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

«WIFI4GR» Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις

Δημοσίευση απαντήσεων συχνών ερωτημάτων - Διευκρινίσεις

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία αποστολής των προτεινόμενων στοιχείων ΠΑΠ στο πλαίσιο της δράσης «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» για όσους Δήμους δεν έχουν στείλει ακόμη το συμπληρωμένο excel ή επιθυμούν επικαιροποίηση στοιχείων

Όσοι Δήμοι έχουν ήδη αποστείλει τα σχετικά στοιχεία, δεν χρειάζεται να τα αποστείλουν εκ νέου. Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση wifi4gr1@madc.gr

Τι είναι η περιοχή ασύρματης πρόσβασης (ΠΑΠ);

H περιοχή που επιδιώκει κάθε δήμος να καλύψει, η οποία συγκεντρώνει χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά:

Ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση, δηλαδή ενδεικτικά:

 • Χώροι συνάθροισης κοινού
 • Χώροι αναμονής- μετακίνησης
 • Χώροι εκδηλώσεων
 • Σημεία Τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 • Κατανομή σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση

Για κάθε μία από αυτές τις περιοχές, πρέπει να υποδειχθούν στο σχετικό excel από το Δήμο τα κτίρια τα οποία θα αποτελέσουν το Σημείο Συγκέντρωσης (ΣΣ) κάθε περιοχής (τα σημεία θα αναφέρονται με τις συντεταγμένες τους longitude λ, latitude φ, σε WGS84 coordinate system-decimal degrees)

Τι είναι το σημείο ασύρματης πρόσβασης;

Σημείο Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ) είναι το σημείο (συντεταγμένες) στο οποίο θα εγκατασταθεί συσκευή ασύρματης πρόσβασης (access point) και θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα, με ευθύνη του Δήμου. Για τα σχετικά σημεία εγκατάστασης (ΣΑΠ), της κάθε Περιοχής Ασύρματης Πρόσβασης (ΠΑΠ), θα αναφέρονται οι συντεταγμένες τους (longitude λ, latitude φ) όσον αφορά το πρώτο ΣΑΠ της ΠΑΠ.

Πόσα σημεία ασύρματης πρόσβασης μπορεί να αιτηθεί ο κάθε δήμος;

Ο αναμενόμενος αριθμός Αccess Points (ΣΑΠ) που θα απαιτηθεί ανά ΠΑΠ είναι 2, ενώ δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση περισσότερων από 3.

Όμως, τα σημεία ασύρματης πρόσβασης δεν απαιτείται να συμπληρωθούν σε αυτή τη φάση, καθώς ο τελικός αριθμός τους θα προκύψει μετά την επαλήθευση των σημείων από τον ανάδοχο. Αυτό που απαιτείται να συμπληρωθεί είναι ο αριθμός των ΠΑΠ που αιτείται κάθε δήμος.

Τί είναι το σημείο συγκέντρωσης;

Το Σημείο Συγκέντρωσης (ΣΣ) αποτελεί τον κεντρικό κόμβο στον οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των ΣΑΠ και παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο, δηλαδή το κεντρικό σημείο όπου θα βρίσκεται το modem/router της σύνδεσης με το διαδίκτυο,  ο απαιτούμενος  εξοπλισμός για την ενσύρματη ή ασύρματη ζεύξη του ΣΣ με την ΠΑΠ. (π.χ. firewall, εξοπλισμό Ασύρματης Γέφυρας (wireless bridge) καθώς και όποιος άλλος εξοπλισμός απαιτηθεί  να εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο για την κάλυψη των αναγκών πρόσβασης των ΠΑΠ στο διαδίκτυο )

H σύνδεση θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση με ταχύτητα 100 Mbps, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω τεχνικών περιορισμών, οπότε θα παρέχεται η μέγιστη δυνατή ταχύτητα.  Το κόστος λειτουργίας της γραμμής Internet είναι στην ευθύνη του Δήμου για τη διάρκεια του έργου, δηλαδή για 5 χρόνια από την οριστική παραλαβή του έργου.

Κατά την επιλογή του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης του ΣΣ πρέπει να ληφθεί υπόψη:

 • Να βρίσκεται κοντά στην περιοχή ΠΑΠ. (Ιδανικά στον ίδιο χώρο με το 1ο ΣΑΠ και να αυτό δεν είναι εφικτό σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 250 μέτρων από αυτό)
 • Να μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτόν σύνδεση για  πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εκεί εγκατεστημένου εξοπλισμού και η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτόν όποτε απαιτηθεί από την Αναθέτουσα ή από τον Ανάδοχο.

Ο προτεινόμενος χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΣΣ καθώς και ο τρόπος διασύνδεσης με το ΣΑΠ θα οριστικοποιηθεί πριν την υλοποίηση.

Ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το σημείο συγκέντρωσης;

ΝΑΙ. Αν ο σχεδιασμός του δικτύου προτείνει κάτι τέτοιο.

Πρέπει να αποσταλεί το μνημόνιο υπογεγραμμένο πριν την αποστολή των σημείων;

ΟΧΙ. Σε πρώτη φάση, απαιτείται να αποσταλούν, έως και την 31/01/2022,  τα σημεία που προτείνει κάθε δήμος ώστε να αξιολογηθούν και προεγκριθούν, σύμφωνα με την από 24/12/2021 επιστολή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», χωρίς υποχρεωτική προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Η αποστολή του υπογεγραμμένου μνημονίου, μετά από έγκριση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, θα ακολουθήσει σε επόμενο χρόνο, μετά από επαναποστολή του σχετικού Σχεδίου Μνημονίου και ενημέρωση των Δήμων για τα προεγκεκριμένα σημεία.

Ο κατάλογος των σημείων που θα αποσταλεί πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα επιπλέον σημεία που μπορεί ο δήμος να δικαιούται (με τεκμηρίωση ή λόγω τουριστικής περιοχής ή ορεινού δήμου);

ΝΑΙ. Τα πρόσθετα σημεία που προτείνει ο δήμος καταχωρούνται κατά σειρά προτεραιότητας προκειμένου να αξιολογηθούν.

Μπορεί ένας δήμος να αιτηθεί μέσω τεκμηρίωσης της σχετικής ανάγκης το επιπλέον 50% του αρχικού αριθμού των σημείων και, παράλληλα, να ζητήσει και τα 10 επιπλέον σημεία ως τουριστική περιοχή ή ορεινός δήμος;

ΟΧΙ. Η αίτηση μπορεί να αφορά μια από τις δύο προσαυξήσεις στα σημεία.

Μπορεί ένας δήμος να μεταφέρει σημείο (ΠΑΠ) από έναν οικισμό σε ένα άλλο;

ΝΑΙ. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δήμου να ορίσει ποια θα είναι τα σημεία, δηλαδή οι περιοχές ασύρματης πρόσβασης (ΠΑΠ), τις οποίες προτείνει.

Σε περίπτωση που κάποιος δήμος δεν έχει την επιστολή, τι μπορεί να κάνει;

Για επαναποστολή της σχετικής επιστολής, ο δήμος μπορεί να στείλει αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση wifi4gr1@madc.gr.

Όσοι δήμοι πήραν κουπόνι και υλοποίησαν το πρόγραμμα WiFi4EU δικαιούνται να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα WiFi4GR;

ΝΑΙ. Το πρόγραμμα WiFi4GR είναι ένα νέο πρόγραμμα και μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με το WiFi4EU.  Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο WiFi4GR καθώς και οι διαδικτυακές συνδέσεις θα αφορούν μόνο σ’ αυτό το έργο.

Σε κάποια Δημοτική Ενότητα ενδέχεται να προταθεί ως Σημείο Συγκέντρωσης κτήριο βρεφονηπιακού σταθμού. Είναι αυτό εφικτό σύμφωνα με τη νομοθεσία και ασφαλές με βάση την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση του έργου; Προκειμένου να ετοιμάσουμε ολοκληρωμένη εισήγηση, για τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται για την υπογραφή του μνημονίου, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ανωτέρω και μας γνωρίσετε τα επίπεδα ακτινοβολίας, που ενδέχεται να προκύψουν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο του έργου έχει προβλεφθεί σχετική προδιαγραφή για τα προσφερόμενα Access Points: “Μέγιστη ισχύς εκπομπής σύμφωνα με ισχύοντα πρότυπα ETSI και τους εθνικούς κανονισμούς. Συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ 300 328 και EN 301 893 ή νεότερα”.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την διασύνδεση του internet στο WiFi4GR

ΟΧΙ. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αφορά μόνο δημόσιους φορείς, ενώ ο WiFi4GR αφορά όλον τον πληθυσμό, ενώ διαθέτει και διαφορετικό κέντρο διαχείρισης δικτύου (NMS) γι’ αυτό και απαιτείται σύνδεση στο internet από διαφορετικό πάροχο.

Μπορούμε να αιτηθούμε επιπλέον σημεία για την κάλυψη περισσοτέρων οικισμών ή τοπικών διαμερισμάτων;

Σε κάθε δήμο αντιστοιχεί, καταρχάς, συγκεκριμένος αριθμός σημείων. Αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί έως και 50%, εφόσον ο δήμος τεκμηριώσει σχετική ανάγκη. Εναλλακτικά του 50% και όχι συμπληρωματικά, ορεινοί δήμοι ή δήμοι με τουριστικές περιοχές, οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη αύξηση εποχιακών επισκεπτών, μπορούν να προτείνουν επιπλέον 10 σημεία. Στην περίπτωση που κάποιος δήμος κάνει χρήση του 50% ή των 10 επιπλέον σημείων, θα πρέπει να ιεραρχήσει τα προτεινόμενα σημεία κατά σειρά προτεραιότητας, ώστε να αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού του έργου.

Η δυνατότητα πρότασης επιπλέον σημείων, δηλαδή πέραν του 50% ή των 10 σημείων, δεν προβλέπεται. Παρόλα αυτά, η πρόταση για την τοποθέτηση των σημείων πρόσβασης (ΠΑΠ) μπορεί να γίνει οπουδήποτε εντός του δήμου κριθεί ότι είναι προσφορότερη, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει «μετακίνηση» της ΠΑΠ από έναν οικισμό σε έναν άλλον οικισμό ή τοπικό διαμέρισμα ή περιοχή.

Τι περιοχή κάλυψης (εμβέλεια) μπορεί να υποστηρίξει η κάθε εγκατάσταση; Υπάρχει κάποιος περιορισμός στον εξοπλισμό;

Η εμβέλεια των ΣΑΠ εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, ένας βασικός εκ των οποίων είναι και η γεωγραφική διαμόρφωση της αντίστοιχης ΠΑΠ.  Αν χρειαστούν επιπλέον ΣΑΠ για την κάλυψη της ΠΑΠ μπορούν να εγκατασταθούν επιπλέον 2 ΣΑΠ κατά μέγιστο και αυτό θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση υλοποίησης.

Σε ποια υπηρεσία του Δήμου ανατίθεται η ευθύνη παρακολούθησης του έργου αν δεν υπάρχει Τεχνική Υπηρεσία? Μπορεί να ανατεθεί σε Δ/νση Ηλ. Διακυβέρνησης;

Η ευθύνη παρακολούθησης του έργου συνίσταται, για προφανείς τεχνικούς λόγους, να ανατεθεί σε υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας ωστόσο αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να ανατεθεί σε υπάλληλο άλλης υπηρεσίας ή Δ/νσης με σχετική απόφασή του Δήμου.

Γιατί το μνημόνιο συνεργασίας έχει 5ετή διάρκεια;

Το μνημόνιο συνεργασίας θα καλύπτει όλη την περίοδο λειτουργίας του έργου.

Μπορούν τα προτεινόμενα σημεία (ΣΣ και ΣΑΠ) να τροποποιηθούν στην συνέχεια;

ΝΑΙ, μπορεί να γίνει επικαιροποίηση των προτεινόμενων σημείων πριν την οριστικοποίησή τους.

Πού και πότε στέλνεται υπογεγραμμένο το Μνημόνιο Συνεργασίας;

Το υπογεγραμμένο μετά από έγκριση του αρμόδιου οργάνου του δήμου Μνημόνιο Συνεργασίας, θα αποσταλεί σε επόμενο χρόνο, ΑΦΟΥ ενημερωθεί ο κάθε δήμος για τα προεγκεκριμένα σημεία του. Δηλαδή:

 • θα ολοκληρωθεί η αποστολή των προτεινόμενων σημείων από τους δήμους έως και την 31η Ιανουαρίου 2022.
 • Θα ακολουθήσει η πρώτη αξιολόγηση και προέγκρισή τους
 • Θα ενημερωθεί κάθε δήμος για τα προεγκεκριμένα σημεία του
 • Θα εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του δήμου το Μνημόνιο
 • Θα αποσταλεί υπογεγραμμένο το Μνημόνιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση wifi4gr1@madc.gr.

Πως θα αποστείλουν οι Δήμοι τα σημεία ΣΣ και ΣΑΠ στην αναθέτουσα αρχή;

Η αποστολή των σημείων θα γίνει συμπληρώνοντας το αντίστοιχο υπόδειγμα excel και αποστέλοντάς το στην ηλεκτρονική διεύθυνση wifi4gr1@madc.gr.

Η κατανομή των σημείων πρέπει να γίνει σε οικισμούς με περισσότερους από 1.000 κατοίκους ή σε οποιοδήποτε οικισμό κρίνουμε ότι είναι προσφορότερο;

Η κατανομή των σημείων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε οικισμό κρίνει κάθε δήμος ότι είναι προσφορότερο.

Ένας δήμος διαθέτει αρκετές τουριστικές περιοχές αλλά και ορεινούς οικισμούς, αλλά δεν χαρακτηρίζεται ορεινός Δήμος στο σύνολο του. Μπορεί να εντάξει στην πρότασή του για τα επιπλέον 10 σημεία ορεινούς οικισμούς του δήμου και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος;

 Ένας δήμος που δεν χαρακτηρίζεται ορεινός μπορεί να προτείνει 10 επιπλέον σημεία, εφόσον τεκμηριώσει ότι αποτελούν σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

Σχετικές δημοσιεύσεις