Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)»

Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων για την πλήρωση Θέσεων στελεχών των Μονάδων της

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)».

Η ΕΥΔΕ ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν.4314/2014 είτε από την ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ για την πλήρωση δώδεκα (12) Θέσεων στελεχών στις Μονάδες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ.

  • Μονάδα Α ́: Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων.
  • Μονάδα B ́: Διαχείρισης Πράξεων.
  • Μονάδα Γ ́: Υλοποίησης Δράσεων.
  • Μονάδα Δ ́: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

Από τις συγκεκριμένες θέσεις, οι έντεκα (11) αφορούν στελέχη κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ και μία (1) κατηγορία εκπαίδευσης ΔΕ. Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Η απόσπαση θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ.1α) του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α ́267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α ́265).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ ́αρ. 98088/30.9.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́3780) άρθρου 6 με τίτλο «Διάθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.

Η αίτηση με το Βιογραφικό Σημείωμα μπορούν να υποβληθούν:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Διευθύνσεις:

  1. Λευκή Μαστιχιάδη, Πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΤΠΕ, l.mastichiadi [at] madc.gr
  2. Χριστίνα Βαργιανίτη, Δ/νση Προσωπικού Μονάδας Δ ́ «Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης», chvar [at] madc,gr.
  3.  Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Προϊστάμενος Μονάδας Δ ́ «Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης», skosmo [at] madc.gr.

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα υποδείγματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτελικής Δομής ΕΥΔΕ ΤΠΕ: http://www.digitalplan.gov.gr/.

Σχετικές δημοσιεύσεις