Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης προκαθορισμένων πράξεων και του Διαχειριστή Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) διαχειριστικού κόστους για το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια»

Ενέργειες στήριξης Φορέων Υλοποίησης κατά την έναρξη υλοποίησης των προκαθορισμένων πράξεων τους καθώς και του Διαχειριστή του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

Προϋπολογισμός: 823.529,00 €

Έναρξη: 03/02/2021

Λήξη: 12/03/2021

Οι παρακάτω δυνητικοί φορείς προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις πράξεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Διαχειριστικού Κόστους του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021) 

  1. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
  2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  3. Συνήγορος του Πολίτη
  4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα ΤΠΕ

Οι φορείς υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ  ΕΟΧ 2014-2021 στην διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις 03/02/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), έως το αργότερο 12/3/2021 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 

Στην αίτηση χρηματοδότησης συνυποβάλλονται τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/έγγραφα που αναφέρονται στην πρόσκληση σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, στο ΟΠΣ ΕΟΧ.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί και στο https://www.eeagrants.gr/