Ευρωπαϊκή Ένωση

Οδηγός συμμετοχής στη δράση Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast Broadband»

Παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο με υπερυψηλή ταχύτητα σε πολίτες και επιχειρήσεις

Ο παρών οδηγός εφαρμογής αφορά στη δράση «Superfast Broadband». Η δράση σχετίζεται με την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή ταχύτητα σε πολίτες και επιχειρήσεις (ωφελούμενους) που επιθυμούν να αποκτήσουν μια SFBB_Υπηρεσία σε περιοχές όπου αναπτύσσονται -με ιδιωτικές επενδύσεις- υποδομές ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Κάθε ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του, τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο και τη συγκεκριμένη προσφορά που τον ενδιαφέρει και κάνοντας χρήση του κουπονιού (SFBB_voucher), να την προμηθευτεί στην επιδοτούμενη τιμή προσφοράς. Κάθε ωφελούμενος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι. 

Προμηθευτές της υπηρεσίας μπορεί να είναι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο της δράσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα οδηγό.  

Προκειμένου να μπορούν να τύχουν επιδότησης, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό.  

Η ενεργοποίηση των SFBB_vouchers θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, η δε λήξη της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ενεργοποίησή τους. Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης δύναται να παραταθεί με απόφαση της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00€) με δυνατότητα επέκτασης του στην περίπτωση κατά την οποία διαφανεί πιθανότητα εξάντλησης του ανωτέρω προϋπολογισμού της δράσης χωρίς την κάλυψη του συνόλου των ωφελούμενων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Πληροφορίες: www.sfbb.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις