Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 08_ΕΠΑΝΕΚ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

 • Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022, 12:11 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τη Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Προυπολογισμός: 222.230.000,00 €

Έναρξη: 1/7/2022

Λήξη: 30/11/2022

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι του Παραρτήματος Α), και Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων του Παραρτήματος Α.
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για έργα αρμοδιότητας των Νομικών Προσώπων των Δήμων, δικαιούχοι της Πρόσκλησης μπορεί να είναι μόνο οι αντίστοιχοι Δήμοι μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010.

Σε περίπτωση αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχοι δύνανται να είναι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ (του ν.4674/2020 (Α 53), όπως ισχύει) ή Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών (του Ν. 3852/2010 (Α.101)), ανεξαρτήτως αν ο αδύναμος Δήμος συμμετέχει στη μετοχική σύνθεσή τους.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Στις λύσεις αυτές συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες παρεχόμενες και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου GOV.GR και η πολιτοκεντρική διακυβέρνηση, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και της διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας. 

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν βασίζονται σε 7 άξονες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του marketplace, η οποία αποτελεί καλή πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#smart-cities-marketplace), και τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό marketplace, το “Integrated Explore-Shape-Deal Matchmaking Process”, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Οι 7 άξονες όπου εντάσσονται οι δράσεις αφορούν:

 • τη βιώσιμη μετακίνηση.
 • την εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των δημοτικών τελών και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων.
 • τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
 • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της διαφάνειας.
 • την προστασία από κυβερνο-επιθέσεις και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.
 • την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο των 7 παραπάνω αξόνων του marketplace, οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις/προδιαγραφές δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ περιγράφονται στο Παράρτημα Ε). 

Στο Παράρτημα Β-Τεκμηρίωση Αρμοδιότητας αναγράφονται οι αποκλειστικά αρμόδιοι ή/και συναρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς ανά προσφερόμενη δράση του marketplace, καθώς και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων/συναρμοδιοτήτων. Ο φορέας της πρότασης συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας, όπου απαιτείται, με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς.

Οι προϋπολογισμοί που αντιστοιχούν στους δικαιούχους δήμους, με κριτήριο τον πληθυσμό τους, αναγράφονται στο Παράρτημα Α. Με βάση τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, κάθε δικαιούχος δήμος/δυνητικός δικαιούχος μπορεί να επιλέξει τις δράσεις που τον ενδιαφέρουν/αφορούν από το σύνολο των δράσεων του marketplace (με τον περιορισμό της επιλογής ενός εκ των δύο από τις δράσεις: (29) Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης και (35) Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ). Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού, το υπερβάλλον ποσό επιβαρύνει τον δικαιούχο δήμο, και τυχόν εκπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικά. 

Κάθε δικαιούχος δήμος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης, όπου θα ενσωματώνει όλες τις δράσεις που έχει επιλέξει από το marketplace. Στην περίπτωση δικαιούχου Αναπτυξιακού Οργανισμού (υποκατάσταση αδύναμου δήμου), ο Οργανισμός μπορεί να υποβάλει περισσότερες προτάσεις εφόσον αυτές αφορούν διαφορετικούς δήμους

Η επιλογή από το marketplace των δράσεων που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες και πολιτικές κάθε δικαιούχου δήμου θα συνοδεύεται από τη σύνταξη μελέτης, όπου θα αποτυπώνονται η ψηφιακή στρατηγική του, σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ). 

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ως άνω επιλεγμένων δράσεων θα υλοποιείται σε ένα (κύριο) υποέργο, με ενιαία διαγωνιστική διαδικασία. Τα αντικείμενα του ανεξάρτητου Συμβούλου και της Δημοσιότητας, που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα υλοποιηθούν σε ξεχωριστά υποέργα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Ερώτηση:  Έχω κωδικούς ΟΠΣ αλλά δεν βλέπω την Πρόσκλησης;

Για να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση θα πρέπει να προβείτε στα παρακάτω βήματα:

 • Συνδεθείτε στο ΟΠΣ με τους κωδικούς που ήδη έχετε.
 • Επιλέξτε «Στοιχεία χρήστη» από το προφίλ σας στο άνω δεξιά μέρος της οθόνης.
 • Επιλέξτε την υπηρεσία ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (κωδ. 1090211) από το τμήμα «Προς φορείς διαχείρισης που απευθύνεται η αίτηση».
 • Πατήστε «Εκτύπωση και Υποβολή της αίτησης».
 • Στείλτε τη σελίδα της αίτησης που αφορά την υπηρεσία ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» υπογεγραμμένη, για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση σας στην Πρόσκληση.
 • Η πρόσβαση θα ενεργοποιηθεί για όλες τις Προσκλήσεις της ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Ερώτηση: Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής της Πρότασης Χρηματοδότησης στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση δικαίωμα υποβολής της Πρότασης Χρηματοδότησης έχει ο Δήμος ή Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου, ανάλογα με την κατηγορία του Δυνητικού Δικαιούχου.

Κωδικούς πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ δύναται να αιτηθούν και να λάβουν αποκλειστικά οι Δυνητικοί Δικαιούχοι που έχουν την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησής τους.  

Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από στέλεχος του Δικαιούχου διαφορετικό του Νομίμου Εκπροσώπου, θα πρέπει να συνυποβάλλεται η σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με την παρ. 5.4.2 της Πρόσκλησης.

Ερώτηση 8: Μπορεί κάθε Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ο.Τ.Α.. να υποβάλει Πρόταση Χρηματοδότησης;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση […] Σε περίπτωση αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχοι δύνανται να είναι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Δήμων (ανεξαρτήτως αν ο αδύναμος Δήμος συμμετέχει στη μετοχική σύνθεσή τους).

Ερώτηση: Πώς τεκμηριώνεται ότι ένας Δυνητικός Δικαιούχος είναι Αδύναμος και ως εκ τούτου δύναται να υποκατασταθεί;

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του συνημμένου στην Πρόσκληση Οδηγού Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων, παρ. 2.1, προκειμένου ένας Δυνητικός Δικαιούχος να υποκατασταθεί θα πρέπει να προβεί σε σχετική τεκμηρίωση της αδυναμίας για την υποβολή της συγκεκριμένης πράξης. Εφόσον η αδυναμία δεν προκύπτει από τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων διαχειριστικής ικανότητας η τεκμηρίωση θα αφορά εύλογη αδυναμία του Δικαιούχου να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη πράξη.

Ερώτηση: Υπάρχουν σχετικοί Οδηγοί για την συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών;

Στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα τυποποιημένα έγγραφα, καθώς και σχετικοί Οδηγοί συμπλήρωσης όπου χρειάζεται.

Ερώτηση: Τι γίνεται στη περίπτωση που δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ έγγραφα;

Βλ. Σχετικά το συνημμένο της Πρόσκλησης έγγραφο 14. Μεθοδολογία Αξιολόγησης 2b).

Ερώτηση: Η συμπερίληψη της προτεινόμενης Πρότασης προς χρηματοδότηση στο οικείο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου αποτελεί προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού;

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες της πρότασης για συγχρηματοδότηση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται είτε στη Μελέτη Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου είτε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου.

Ερώτηση: Ποιο είναι το αρμόδιο ή και συλλογικό όργανο του Δυνητικού Δικαιούχου για την υποβολή της Πρότασης Χρηματοδότησης;

Το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης υποβολής της Πρότασης Χρηματοδότησης ορίζεται στην σχετική νομοθεσία και θεσμικό πλαίσιο του Δυνητικού Δικαιούχου. Σε περίπτωση μεταβίβασης/ εκχώρησης της σχετικής αρμοδιότητας, ο Δυνητικός Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει την σχετική απόφαση, με την οποία ορίζεται το αρμόδιο όργανο του Δυνητικού Δικαιούχου για την υποβολή της Πρότασης Χρηματοδότησης.

Ερώτηση: Δύναται ο προϋπολογισμός των υποστηρικτικών Δράσεων κάθε Πράξης να υπερβεί τα ανώτατα επιτρεπτά από την Πρόσκληση όρια π/υ;

Όχι. Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση Προτάσεις θα πρέπει να καταρτίζονται από τους Δυνητικούς Δικαιούχους, σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια π/υ της οικείας Πρόσκλησης. Ειδικότερα, όσον αφορά τις υποστηρικτικές δράσεις (Δημοσιότητας και Ανεξάρτητου Συμβούλου) θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια π/υ της παραγράφου 4.3.3.

Ερώτηση: Δύναται ο προϋπολογισμός προτεινόμενων Πράξεων και των επιμέρους Δράσεων να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά από την Πρόσκληση όρια π/υ;

Όχι. Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση Προτάσεις θα πρέπει να καταρτίζονται από τους Δυνητικούς Δικαιούχους, σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια π/υ, και ειδικότερα:

(α) Τα όρια που τίθενται στο Παράρτημα Α ανά Δήμο,

(β) Τα όρια π/υ της Δημοσιότητας και του Ανεξάρτητου Συμβούλου της παραγράφου 4.3.3 της οικείας Πρόσκλησης

(γ) Τα όρια που τίθενται στο Παράρτημα Ε, ανά Δράση.

Ερώτηση: Πότε εγκρίνεται η διακήρυξη για το κυρίως υποέργο από την ΕΥΔ ΨηΜετ;

Η διακήρυξη για το κυρίως υποέργο εγκρίνεται (λαμβάνει θετική γνώμη) πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, της οποίας αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1.5 της οικείας Πρόσκλησης.

Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση τριών (3) μη δεσμευτικών προσφορών από τρεις (3) ανεξάρτητους προμηθευτές;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, 1.2 Ειδικοί όροι, σημείο 10, ορίζεται ότι «στη μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου θα αποτυπώνεται η κοστολόγηση των παραπάνω δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα της/των Επιτροπής/ών Διερεύνησης Τιμών του δικαιούχου δήμου, όπου θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς (τουλάχιστον τρεις μη δεσμευτικές προσφορές από τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές)»

Ως εκ τούτου η προσκόμιση τουλάχιστον τριών μη δεσμευτικών προσφορών από τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές για κάθε μια από τις δράσεις που θα επιλεγούν από το σύνολο των δράσεων του Παραρτήματος Ε_ Ελάχιστες Απαιτήσεις, είναι υποχρεωτική.

Ερώτηση: Η μελέτη δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ εκπονείται από ανεξάρτητο σύμβουλο;

Η Μελέτη που θα πρέπει να συνοδεύει την προτεινόμενη Πράξη εκπονείται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ:

(α) είτε από ανεξάρτητο σύμβουλο, σύμφωνα με το σημείο 10 της παραγράφου 1.2 «Ειδικοί Όροι», μετά από ανάθεση του δικαιούχου δήμου, 

(β) είτε από τον ίδιο τον δυνητικό δικαιούχο. 

Τονίζεται ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 1.5 της οικείας πρόσκλησης, ότι «Οι δικαιούχοι δήμοι απαλλάσσονται από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης (και ενσωμάτωσης σχολίων), που απαιτείται για την έγκριση του τεύχους διακήρυξης  από την ΕΥΔ ΨηΜετ και για την ένταξη της πράξης, μόνο εφόσον, για τις προτεινόμενες δράσεις τους:

α) επιλέξουν το πρότυπο τεύχος διακήρυξης για το οποίο ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηλαδή το σταθερό τμήμα (Παράρτημα Δ) και τα δομικά στοιχεία των ελάχιστων λειτουργικών απαιτήσεων/προδιαγραφών (Παράρτημα Ε) και,

β) επιλέξουν τις τεχνικές προδιαγραφές που θα έχουν προκύψει από τον ανεξάρτητο σύμβουλο στο πλαίσιο της μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ).

Σε κάθε άλλη περίπτωση, που δεν επιλεγεί το πρότυπο τεύχος διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές του ανεξάρτητου συμβούλου, ο δικαιούχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης».

Ερώτηση: Το κόστος του Ανεξάρτητου Συμβούλου είναι επιλέξιμο και πώς θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην Προτεινόμενη Πρόταση Χρηματοδότησης;

Το κόστος του Ανεξάρτητου Συμβούλου, που θα αναλάβει την εκπόνηση της Μελέτης (Παράρτημα Γ), είναι επιλέξιμο με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης και θα πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητο Υποέργο του προτεινόμενου Τεχνικού Δελτίου Πράξης. 

βλ. σχετ. παρ. 4.3.3 και 4.4.4 της Πρόσκλησης.

Ερώτηση: Δύναται το φυσικό αντικείμενο των προτεινόμενων Προτάσεων να διαφέρει από τα προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ε «Ελάχιστες Λειτουργικές Απαιτήσεις/Προδιαγραφές Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ»;

Το φυσικό αντικείμενο δύναται να διαφέρει, στον βαθμό που τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις όπως  ορίζονται στο Παράρτημα Ε ανά υπηρεσία και συνεχίζει να αντιστοιχεί στην περιγραφή του αντικειμένου της συγκεκριμένης υπηρεσίας, του Παραρτήματος Ε.

Ερώτηση: Η συντήρηση και λειτουργία καθώς και οι δαπάνες διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης των δράσεων του Marketplace αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για την Πρόσκληση;

Σύμφωνα με την παρ.4.4.1. Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, οι εργασίες/υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας, καθώς και οι δαπάνες διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.

Ερώτηση: Στη Δράση 2. «Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ» του Παραρτήματος Ε «Ελάχιστες Απαιτήσεις» ποια κόστη συμπεριλαμβάνονται;

Στη συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνονται δύο βασικές κατηγορίες κόστους, ήτοι (α) το κόστος ανά στάση (6.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και (β) το κόστος εξασφάλισης του λογισμικού διαχείρισης του στόλου λεωφορείων όπου υπάρχει δημοτική συγκοινωνία, το οποίο είναι προαιρετικό (20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).