Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 066Β_ΕΠΑΝΕΚ

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την  αξιοποίηση ΤΠΕ Β κύκλος

  • Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021, 4:40 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Προυπολογισμός: 4.850.000,00 €

Έναρξη: 11/9/2020

Λήξη: 31/12/2021

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 Δυνητικοί Δικαιούχοι - Αποδέκτες της πρόσκλησης:

  • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
  • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)
  • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ και στο
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

 Αντικείμενο της πρόσκλησης

 H Δράση αφορά σε παρεμβάσεις απαραίτητες για:

  • Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των Δημόσιων Υπηρεσιών όσον αφορά στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης αναγκαίας πληροφοριακής υποδομής μικρής κλίμακας, με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας) που παρέχεται βάσει του άρθρου 98, στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013.
  • Ανάπτυξη εργαλείων για σχεδιασμό και υποστήριξη πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων
  • Ανάπτυξη εφαρμογών που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς.
  • Αναβάθμιση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης να αξιοποιεί τις ΤΠΕ με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συνάδουν με την "Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ) 2016 – 2021".

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης

Σχετικά αρχεία