Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5129741

Η Συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ΤΠΕ στην προστασία των παιδιών των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην ΕλλάδαSMILE NET

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/11/2021
ΥΠΟΕΡΓΟ (1) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»-SMILE NET- Τμήμα 1 Αρχικού Υ/Ε 1» με Π/Υ 248.000,00€ και διάρκεια 5 μήνες. ΥΠΟΕΡΓΟ (2): « «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε Κίνδυνο» για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» SMILE NET» με Π/Υ 1.176.800€ και διάρκεια 8 μήνες.Το ΥΠΟΕΡΓΟ (2) περιλαμβάνει τα εξής : -Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αμφίδρομης Επικοινωνίας ειδικά για επιχειρήσεις εκτάκτων αναγκών και έρευνας και διάσωσης. -Εξοπλισμός Κινητής Μονάδας Επικοινωνιών και Διαχείρισης Καταστροφών. -Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Βοήθειας Ατόμων σε Κίνδυνο μέσω Υπηρεσιών Εντοπισμού. ΥΠΟΕΡΓΟ (3): «Ψηφιακή εκπαίδευση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας μέσω του Κινητού Εργαστηρίου Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και της «Smile Academy» για την προστασία των παιδιών και των νέων» με Π/Υ 200.000€ και διάρκεια 15 μήνες. ΥΠΟΕΡΓΟ (4): «Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης και διασύνδεσης ψηφιακών συστημάτων» με Π/Υ 37.200€ και διάρκεια 6 μήνες. ΥΠΟΕΡΓΟ (5): «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»-SMILE NET- Τμήμα 2 Αρχικού Υ/Ε 1», με προϋπολογισμό 55.000,00€ και διάρκεια 6 μήνες ΥΠΟΕΡΓΟ (6): «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»-SMILE NET- Τμήμα 3 Αρχικού Υ/Ε 1», με προϋπολογισμό 133.000,00€ και διάρκεια 6 μήνες ΥΠΟΕΡΓΟ (7): «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»-SMILE NET- Τμήμα 4 Αρχικού Υ/Ε 1», με προϋπολογισμό 150.000,00€ και διάρκεια 12 μήνες Η πράξη έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους 23 μήνες με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια (εμπλουτίζοντας παράλληλα τις υφιστάμενες δυνατότητες με διασυνοριακές δυνατότητες και λειτουργίες) των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των ωφελειών που θα προκύψουν, αφενός από την τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού του Χαμόγελου του Παιδιού, αφετέρου από την εκπαίδευση, εξοικείωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, σε θέματα που αφορούν την προστασία των παιδιών και των νέων. Οφέλη αμφότερα που θα ενισχύσουν στο διηνεκές και πέρα από τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης της πράξης τις δυνατότητες του Οργανισμού για την διαφύλαξη και προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10/6/2022
  • Προυπολογισμός: 2.000.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 200.000,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €