Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5075909

Ανάπτυξη Ψηφιακών Yπηρεσιών Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού

  • Ημερομηνία Ένταξης: 18/3/2021
Η κοινή έδρα του ΜΤΣ με τον ΕΚΟΕΜΣ, τον ΕΛΟΑΣ και το ΤΑΥΜΤΣ, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ΜΤΣ διευκολύνει τη δημιουργία ενός κοινού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Στην παρούσα χρονική στιγμή κάθε φορέας έχει το δικό του πληροφοριακό σύστημα και επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης αυτού. Επιπλέον ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές, εκτυπωτές κ.α) χαρακτηρίζονται από ανομοιομορφία, μη συμβατότητα και υψηλό κόστος συντήρησης. Επίσης, στις εγκαταστάσεις του ΜΤΣ τηρείται έγχαρτο αρχείο στοιχείων δικαιούχων (Μετόχων) και μελλοντικών δικαιούχων (Μερισματούχων) των χρηματικών παροχών που χορηγούν οι προαναφερόμενοι Φορείς, ο όγκος του οποίου καθιστά δυσχερή την άμεση προσπέλαση στοιχείων και χρονοβόρα την υλοποίηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τις παροχές αυτές. Το ΟΠΣ, η Διαδικτυακή Πύλη και η ψηφιοποίηση του προαναφερθέντος αρχείου έχουν ως αντικειμενικό σκοπό τη συνολική εξυπηρέτηση όλων των Φορέων που σχετίζονται με το ΜΤΣ, ήτοι α. του ΕΚΟΕΜΣ β. του ΕΛΟΑΣ και γ. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΜΤΣ (ΤΑΥΜΤΣ). Συγκεκριμένα: α. το ΟΠΣ και η Διαδικτυακή Πύλη ΟΠΣ θα είναι εγκατεστημένα σε ένα κοινό εσωτερικό δίκτυο εργασίας και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των επιμέρους φορέων τόσο σε ότι αφορά τον υπολογισμό των κατά περίπτωση χορηγούμενων παροχών, όσο και την λογιστική παρακολούθηση, την παρακολούθηση της περιουσίας αυτών (όπου υφίσταται), κλπ. β. η ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου θα επιταχύνει τις διαδικασίες απονομής χρηματικών παροχών στους δικαιούχους όλων των Φορέων και θα διευκολύνει την καταχώρηση και παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων τους. Εν κατακλείδι, το έργο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες (μετόχους – μερισματούχους), δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Οικονομικών, Η.ΔΙ.ΚΑ, κλπ). Επίσης θα διευκολύνει το προσωπικό του ΜΤΣ στην εκτέλεση της αποστολής του ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ασφαλιστική δικλίδα για την απώλεια εσόδων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 5/12/2022
  • Προυπολογισμός: 3.083.570,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 3.021.866,17 €
  • Ποσό Πληρωμών: 731.096,66 €