Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 102_A_ΕΠΑΝΕΚ

GCloud Next Generation Β φαση

 • Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021, 12:55 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Προυπολογισμός: 24.235.800,00 €

Έναρξη: 30/9/2020

Λήξη: 31/7/2021

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G Cloud της ΓΓΠΣ» και της παραγωγικής λειτουργίας των παραληφθέντων υπολογιστικών υποδομών σε συνθήκες πραγματικής παραγωγής (φιλοξενία παραγωγικών Πληροφοριακών Συστημάτων, μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων χρηστών  εσωτερικών και εξωτερικών,συνεχής λειτουργία 24x7x365), διαπιστώθηκε τεράστιο ενδιαφέρον από τους δημόσιους φορείς για την ένταξή τους σε αυτό, καθώς επίσης επιβεβαιώθηκε και η οικονομία κλίμακας την οποία προσφέρει. Επίσης, μετά από σχεδόν τρία χρόνια λειτουργίας, καθώς και τη θεσμοθέτηση του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) που καθιστά υποχρεωτική την φιλοξενία και λειτουργία στο G?Cloud των κεντρικών συστημάτων όλης της Δημόσιας Διοίκησης, απαιτείται η περαιτέρω επέκταση της υπολογιστικής ισχύος, η προσθήκη εναλλακτικού – δεύτερου – κέντρου δεδομένων, για την κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων, η δυνατότητα παροχής νέων πιο προηγμένων υπηρεσιών σε επίπεδο Infrastructure as a Service (IaaS), καθώς και σε υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά τον σχεδιασμό/εκτέλεση της αρχικής σύμβασης και προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και καινοτομίες στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων, των αυτοματισμών και της υβριδικής λειτουργίας με άλλα κυβερνητικά ή δημόσια υπολογιστικά Νέφη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται υπηρεσίες, όπως:

 • Αυτοματισμών στη διαχείριση και απόδοση (delivery) υποδομής και λογισμικού ως υπηρεσία, ανίχνευση και επίλυση θεμάτων στην υποδομή και τη λειτουργία της, όπως επίσης και στη διαχείριση ετερογενών περιβαλλόντων υπολογιστικού νέφους.
 • PaaS (Platform as a Service),
 • Δημιουργία νέου, δευτερεύοντος, υπολογιστικού κόμβου με τεχνολογίες αιχμής για την εξασφάλιση επιχειρησιακής λειτουργίας μετά από καταστροφή του υφιστάμενου (πρωτεύοντος).
 • Για την υλοποίηση των ανωτέρω, υπάρχει ανάγκη για νέες επενδύσεις στους εξής τομείς:
 • Επιδόσεις συστήματος ψηφιακής αποθήκευσης και ποσοτική ενίσχυση αυτού.
 • Επαύξηση Εξυπηρετητών.
 • Επαύξηση υποδομής backup (hw & sw)
 • Δικτυακές συσκευές ? Routers, Switches.
 • Εξοπλισμός παροχής υπηρεσιών περιμετρικής ασφαλείας.
 • Λογισμικό Υπηρεσιών, Αυτοματισμών, καθώς και Προμήθεια Αδειών Χρήσης για Λογισμικά Υποδομής για κάλυψη νέων αναγκών επαύξησης των υποδομών
 • Αδειών PaaS
 • Υπηρεσιών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης.
 • Υπηρεσίες Δημοσίου Νέφους

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την θεσμοθέτηση του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) και ιδιαίτερα από τις απαιτήσεις που απορρέουν από το άρθρο 48 αυτού, καθίσταται υποχρεωτική η φιλοξενία και λειτουργία στο G?Cloud των κεντρικών συστημάτων (εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων) όλης της Δημόσιας Διοίκησης έως την 01/01/2022.

Πέραν της ανωτέρω υποχρέωσης, υπάρχει μια σειρά από μεσοπρόθεσμες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από:

1. Τα νέα Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Φορέων, τα οποία θα υλοποιηθούν σταδιακά εντός των επόμενων 2-3 ετών και θα φιλοξενηθούν στο G-Cloud με αυξημένες ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο, υπολογιστική ισχύ, μνήμη, ταχύτητα επικοινωνίας και ασφάλεια και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για επαύξηση της υποδομής G Cloud. 

2. Την αύξηση του βαθμού ψηφιοποίησης των διακινουμένων εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης,

3. Την σημαντική αύξηση που υπάρχει στην πληροφορία που παράγεται ετησίως,

4. Τη ραγδαία αύξηση των δεδομένων (60?80% ετησίως) συνυπολογίζοντας τις τάσεις των big data, analytics και Internet of Things, οι οποίες απαιτούν μεγάλες χωρητικότητες στις storage υποδομές,

5. Τις ανάγκες ασφάλειας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 679/2016),

6. Τις αυξημένες ανάγκες των Δημοσίων Φορέων που δημιουργούν οι συνθήκες τηλεργασίας για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα που έχουν δημιουργηθεί λόγω του Covid-19 και οι οποίες ακόμα και μετά την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα παραμείνουν ως ένα βαθμό ή ως εναλλακτική επιλογή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για:

 • Την περαιτέρω ενίσχυση της υπολογιστικής και αποθηκευτικής ισχύος του G-Cloud, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, οι οποίες προέκυψαν από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου,
 • Τη δημιουργία εναλλακτικού – δεύτερου  κέντρου δεδομένων για την κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης,
 • Τη δυνατότητα παροχής νέων πιο προηγμένων υπηρεσιών σε επίπεδο Infrastructure as a Service (IaaS) και σε νέες υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS), σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Η κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων που έχουν προκύψει για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, οδηγεί στην ανάγκη επικαιροποίησης της ήδη προταθείσας τεχνικής λύσης της Πράξης «G-CLOUD NEXT GENERATION», καθώς και στην ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού σε 24.235.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με την 2η έκδοση τροποποιείται η αρχική πρόσκληση ως προς τα ακόλουθα:

 • Παράταση προθεσμίας υποβολής,
 • Αλλαγή δείκτη εκροών και
 • Προσθήκη όρων επιλεξιμότητας

Με την 3η έκδοση τροποποιείται η αρχική πρόσκληση ως προς τα ακόλουθα:

 • Προσθήκη δείκτη αποτελέσματος

Με την 4η έκδοση τροποποιείται η αρχική πρόσκληση ως προς τα ακόλουθα:

 • Παράταση της προθεσμίας υποβολής

Με την 5η έκδοση τροποποιείται η αρχική πρόσκληση ως προς τα ακόλουθα:

 • Παράταση της προθεσμίας υποβολής