Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 066Β_ΕΠΑΝΕΚ

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ (Β κύκλος)

 • Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021, 3:30 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Προυπολογισμός: 4.850.000,00 €

Έναρξη: 11/9/2020

Λήξη: 30/6/2021

Καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)
  Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης απο τους δυνητικούς δικαιούχους (ή φορείς εξουσιοδοτημένους μέσω προγραμματικής συμφωνίας) που εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-02

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συνάδουν με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ) 2016 – 2021, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τις σχετικές οδηγίες και εγκρίσεις της ΓΓΨΠ σύμφωνα με την οικεία διαδικασία.

H Δράση αφορά σε αναγκαίες παρεμβάσεις για:

 • Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας δημόσιων υπηρεσιών όσον αφορά στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης αναγκαίας πληροφοριακής υποδομής μικρής κλίμακας με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας) που παρέχεται βάσει του άρθρου 98 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013.
 • Εργαλεία για σχεδιασμό και υποστήριξη πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων
 • Εφαρμογές που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς.
 • Αναβάθμιση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης να αξιοποιούν τις ΤΠΕ με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Σχετικά αρχεία