Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 05_ΜΔΤ

Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020, 6:55 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 36.341.833,47 €

Έναρξη: 13/7/2020

Λήξη: 31/12/2020

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 • ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ)
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π)
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1.1 Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στο Θεματικό Άξονα Β΄ «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συμβάλλουν στο Θεματικό Στόχο 2: «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο Β.1. «Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», στις κατηγορίες δράσεων Β.1.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα» και Β.1.2.: «Δράσεις διασφάλισης του ορθού σχεδιασμού, της ανοιχτής διάθεσης, της ορθής διαχείρισης, της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας δεδομένων και συστημάτων ΤΠΕ στο Δημόσιο Τομέα» και στον Ειδικό Στόχο Β.2. «Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες», στην κατηγορία δράσεων Β.2.1.: «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες». 
Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:
Α) Δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)
Δυνητικός Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης
Θα υλοποιηθούν δράσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης μέσω της αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο όπως έχει διαπιστώσει και η Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας, χρήζει αναβάθμισης και προσαρμογής αφενός στις θεσμικές μεταβολές και αφομοίωσης των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων αφετέρου στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης.
Ειδικότερα, οι δράσεις αναβάθμισης που θα συγχρηματοδοτηθούν αφορούν σε:
1. Δράσεις αναδιοργάνωσης, αναβάθμισης και εξασφάλισης των υποδομών και εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειτουργίας, εντός ΟΣΔΔΥ ΔΔ, περισσότερων και διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων και διαφορετικών ταχυτήτων περιφερειακού εξοπλισμού και στην προετοιμασία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου. Αναλύονται δε ενδεικτικά σε επιμέρους δράσεις όπως:
Αναβάθμιση τεχνολογίας λογισμικού ΟΣΔΔΥ ΔΔ, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά: αρθρωτή ανάπτυξη λειτουργιών, εύκολη προσθήκη νέων λειτουργιών, δημιουργία και συντήρηση εσωτερικού αποθετηρίου κώδικα, τεχνολογίες και διαδικασίες αυτόματης αναβάθμισης/ προσθήκης νέων λειτουργιών, εκσυγχρονισμό γραφικού περιβάλλοντος και επιπλέον λειτουργιών για συγκεκριμένα σημεία των υπαρχουσών εφαρμογών με έμφαση στη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, τη διαχείριση νομολογίας, δυνατότητας δημιουργίας ψηφιακού φακέλου υποθέσεως με υλικό τεκμηρίωσης (νομοθεσία, νομολογία, θεωρία), έκδοση στατιστικών αναφορών (BI) κλπ.
Ανάπτυξη συστήματος κεντρικής διαχείρισης περιφερειακού εξοπλισμού
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπηρεσίας ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους
Έλεγχος και υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων ΟΣΔΔΥ ΔΔ μέσω της υλοποίησης και ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και Κέντρου Αντιμετώπισης περιστατικών Κυβερνοασφάλειας (ΚΑΚ)
Προμήθεια και διαχείριση ψηφιακών υπογραφών.
2. Λοιπές δράσεις όπως: την ψηφιοποίηση δικαστικών υποθέσεων ΣτΕ και ΤΔΔ, την ψηφιοποίηση φακέλων ετών 2015-2019, δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, σύστημα ανωνυμοποίησης δικαστικών υποθέσεων, δημιουργία εφαρμογής μητρώου δικαστικών λειτουργών/ υπαλλήλων και εφαρμογής διαχείρισης χρηστών, προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού για το ΣτΕ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, δημιουργία ενός δικτύου τηλεσυνεδρίασης και τηλεδιάσκεψης (videoconference) στο ΣτΕ και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια της χώρας (συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Επιτροπείας της Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων) σε 117 σημεία.
Β) Ψηφιακή αναβάθμιση Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΣ και η υλοποίηση δράσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν την: 
α) Αποτελεσματικότερη διαχείριση, αξιοπιστία και ασφάλεια της δημόσιων δεδομένων και πληροφορίας, 
β) Μείωση του κόστους που απαιτείται για την υλοποίηση των υπηρεσιών του ΜΤΣ τόσο για το έμψυχο δυναμικό όσο και τις υποδομές του Οργανισμού, και
γ) Διευκόλυνση των πολιτών και τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους.
Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν δράσεις όπως:
Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΣ, δηλαδή Ψηφιοποίηση των φακέλων των Μερισματούχων
Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την αποστολή λειτουργικών περιοχών (όπως ΜΤΣ – Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, ΜΤΣ – Διεύθυνση Παροχών, ΜΤΣ – Διεύθυνση Περιουσίας, ΜΤΣ – Διακίνηση Αλληλογραφίας, ΜΤΣ – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ΜΤΣ – Νομική Υπηρεσία, ΕΚΟΕΜΣ, ΕΛΟΑΣ, ΤΑΥ – ΜΤΣ) και την εκτέλεση διαδικασιών όπως εξαγωγή οικονομικών παροχών, συντάξεων και βοηθημάτων, παρακολούθηση μεταβολών Μετόχων, Μερισματούχων και Συνταξιούχων, σχεδιασμός και εκτέλεση Προϋπολογισμού (Π/Υ), λογιστική παρακολούθηση χρηματοροών εσόδων και εξόδων, εξαγωγή οικονομικών καταστάσεων και αρχείων πληρωμής παροχών, εκτέλεση εφαρμογών ασφαλιστικής φύσεως Ταμείου, διακίνηση αλληλογραφίας, αποθήκευση, προσπέλαση και εκμετάλλευση του ψηφιοποιημένου και προς ψηφιοποίηση αρχείου
Σχεδίαση, ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κλπ)
Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα και τα μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή σύνταξης
Εκπαίδευση χρηστών
Δημοσιότητα
Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τη φιλοξενία στο G-Cloud
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης.
Γ) Ψηφιακή αναβάθμιση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών υποδομών και η βελτίωση της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του ΝΣΚ (φυσικά και νομικά πρόσωπα και γενικά εμπλεκόμενους με το ΝΣΚ και τις λειτουργίες του). 
Ειδικότερα, προβλέπεται η βελτίωση των υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών λειτουργιών του ΝΣΚ, όπως ενδεικτικά: Διαχείριση υποθέσεων, εγγράφων, εργασιών, συνεδριάσεων, ερωτημάτων και γνωμοδοτήσεων, διοικητικών λειτουργιών, ερωτηματολογίων, διαγωνισμών – διακηρύξεων - προκηρύξεων, οικονομική διαχείριση, αναβάθμιση του ιστότοπου του ΝΣΚ, διάφορα υποστηρικτικά εργαλεία, κ.α. Δημιουργία συστήματος βασισμένου στη γνώση για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΝΣΚ με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικά μεθόδων (Οντολογίες, Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης, κ.α.) και την αξιοποίηση του υφιστάμενου και δημιουργούμενου ψηφιοποιημένου νομικού υλικού.
Επίσης, προβλέπεται η διασύνδεση μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος του ΝΣΚ και τρίτων συστημάτων φορέων του Δημοσίου, η υποστήριξη νέων, σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας, η αναβάθμιση της ασφάλειας επικοινωνίας, διακίνησης εγγράφων και δεδομένων και υποδομών, η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού (εξυπηρετητές για την εκπαίδευση των Μοντέλων Μηχανικής Μάθησης, σύστημα καταχώρισης εισόδου / εξόδου των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας, κ.α.) και λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, υπό την ισχύ και σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις (ν. 4623/2019), θα αξιοποιηθεί το υπολογιστικό κέντρο της Δημόσιας Διοίκησης (G-Cloud).
Δ) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής διοίκησης
Δυνητικός Δικαιούχος: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 
Στην εν λόγω παρέμβαση εντάσσονται οι κατωτέρω δράσεις που αφορούν:
A. Στην περαιτέρω ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων, με στόχο την επιτάχυνση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών αναφορικά με αιτήματα που σχετίζονται με πιστοποιητικά γάμου και διαζυγίου.
Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτήθηκαν δράσεις ψηφιοποίησης αρχείου γάμων και διαζυγίων ορισμένης χρονικής περιόδου (αρχείο γάμων, από το 1992 μέχρι σήμερα και αρχείο διαζυγίων, από το 1956 μέχρι σήμερα). Λόγω πλήθους και συχνότητας σχετικών αιτημάτων πολιτών, στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου στόχος είναι να ψηφιοποιηθούν και να εισαχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ιερής Αρχιεπισκοπής Αθηνών επιπλέον στοιχεία (αρχείο γάμων, από το 1960 μέχρι το 1992 και αρχείο διαζυγίων, από το 1925 μέχρι το 1956).
Β. Στην πλήρη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση περίπου 11.300 εκκλησιαστικών ακινήτων της Ιερής Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η εισαγωγή των στοιχείων τεκμηρίωσης στη γεωχωρική βάση δεδομένων που τηρείται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (ΙΑΑ), ώστε μέσω του συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας να καταστεί εφικτή η διαχείρισή τους και κατ’ επέκταση η βέλτιστη εκμετάλλευσή τους προς όφελος των κοινωνικών και προνοιακών δράσεων της Εκκλησίας. Εν προκειμένω, δύναται να συγχρηματοδοτηθούν οι κατωτέρω ενδεικτικές δράσεις:
- Ψηφιοποίηση εγγράφων και λοιπού υλικού που αφορά σε εκκλησιαστικά ακίνητα και δεν έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και η ψηφιοποίηση του αρχείου ακίνητης περιουσίας,
- Πλήρης γεωχωρική τεκμηρίωση των 11.300 ακινήτων στη γεωχωρική βάση δεδομένων (ψηφιοποίηση / διανυσματοποίηση περιγραμμάτων ακινήτων, δεικτοδότηση και αποθήκευση περιγραμμάτων με μοναδικό αριθμό στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, λήψη επιτόπιων μετρήσεων σε περιορισμένο πλήθος περιπτώσεων ακινήτων, κτλ.),
- Πλήρης διοικητική τεκμηρίωση των 11.300 ακινήτων στη γεωχωρική βάση δεδομένων του συνόλου των στοιχείων που αφορούν π.χ. στην χρήση και κατάσταση, στα οικονομικά και πολεοδομικά/χωροταξικά δεδομένα, στο εμπράγματο δικαίωμα - ιδιοκτησία παραχώρησης, στην αξιοποίηση του ακινήτου – αντικειμενικές αξίες σε επίπεδο ακινήτου, κοκ.
Ε) Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
Δυνητικός Δικαιούχος: Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να αντλεί στοιχεία από τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων, να ενημερώνει λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και να διεκπεραιώνει αιτήματα των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα:
- Εκτίμηση, οργάνωση και επιλογή υλικού,
- Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ,
- Τεκμηρίωση μέρους του ψηφιοποιηθέντος αρχείου,
- Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ (όπως – ενδεικτικά – , μητρώο μετόχων – μερισματούχων, ατομικές μερίδες μετόχων και μερισματούχων, σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και αποφάσεων, προσωποποιημένη πληροφόρηση μετόχων – μερισματούχων, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, υποσύστημα διαχείρισης προϋπηρεσίας, οφειλές και υποχρεώσεις, συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κ.α.),
- Εκκαθάριση μητρώου και μετάπτωση δεδομένων,
- Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ),
- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κλπ),
- Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα και τα μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή μερίσματος,
- Δημιουργία σχετικής βάσης αναζήτησης του ψηφιοποιημένου λειτουργικού και ιστορικού αρχείου καθώς και ανάδειξη αυτού,
- Προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και χώρου σκληρής αποθήκευσης για τους εργαζομένους στο Ταμείο,
- Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τη φιλοξενία στο G-Cloud,
- Ενέργειες εκπαίδευσης χρηστών και δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του λειτουργικού και ιστορικού αρχείου του φορέα.
ΣΤ) Ελληνικό Σύστημα Πιστοποίησης και Αναγνώρισης Μουσείων
Δυνητικός Δικαιούχος: Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Το «ελληνικό σύστημα αναγνώρισης μουσείων» είναι μια πρόσφατα θεσμοθετημένη διοικητική διαδικασία της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία στοχεύει στην πιστοποίηση και ανάδειξη των μουσείων εκείνων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε όλους τους τομείς οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ειδικότερα, η αναγνώριση θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) με το άρθρο 45 του Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002), ενώ η εφαρμογή της εξειδικεύτηκε με τη Α.Π. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30.09.2011 Υπουργική Απόφαση, η οποία όρισε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης των μουσειακών οργανισμών που δεν ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα.
Το 2014 η διαδικασία αναγνώρισης, όπως καταρτίστηκε από διϋπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στη συνέχεια το 2015 οργανώθηκε άτυπο Γραφείο Αναγνώρισης και το 2016 ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος, στο οποίο έως σήμερα έχουν υποβληθεί 32 αιτήσεις αναγνώρισης μουσείων. Σημειώνεται ότι η αναγνώριση είναι διαδικασία που έχει ως προϋπόθεση την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία ενός μουσείου τουλάχιστον για τρία έτη. Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας, αλλά, κυρίως, για την υποστήριξη των μουσείων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, το ΥΠ.ΠΟ.Α. σχεδίασε –δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), το οποίο εκπόνησε σχετική Μελέτη Ωρίμανσης το Μάιο του 2018- το προτεινόμενο έργο, με σκοπό την παραγωγή ενός Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει τη διαδικασία αναγνώρισης και θα συνδράμει με το κατάλληλο υποστηρικτικό (τυποποιημένα έντυπα) και εκπαιδευτικό (εγχειρίδιο χρήσης και διαδικασιών) υλικό τόσο τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και τους υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. στο έργο τους.
Το έργο αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην οργανωσιακή αλλαγή των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, θα προτυποποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα προσθέσει τον τομέα του Πολιτισμού στους τομείς δημόσιας διοίκησης, στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης και θα διευκολύνει μεγάλο πλήθος από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
Ζ) Εκσυγχρονισμός λειτουργίας των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω βελτίωσης - επέκτασης του συστήματος οικονομικής διαχείρισης 
Δυνητικός Δικαιούχος: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών
Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα καλύψει τις ανάγκες και την εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση των Αρχών Εξωτερικού. Σκοπός του εν λόγω συστήματος είναι: 
- η βελτιστοποίηση των διοικητικών-δημοσιονομικών διαδικασιών και επιτάχυνση του έργου των ελεγκτικών δημοσιονομικών οργάνων με την αντικατάσταση του αναχρονιστικού ενσήμου με την έκδοση ηλεκτρονικής απόδειξης στις Αρχές Εξωτερικού καθώς και
- η ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση πάσης φύσεως συναλλαγών οικονομικής διαχείρισης από τις Αρχές του Εξωτερικού.
Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και αύξηση της αποτελεσματικότητας της Οικονομικής Διαχείρισης των Αρχών του Εξωτερικού μέσω: 
- Αρχικής καταγραφής απαιτήσεων, ανασχεδιασμού διαδικασιών και μοντελοποίησης νέων επιχειρησιακών λειτουργιών,  
- Υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την εκτέλεση των λειτουργιών οικονομικής διαχείρισης των Αρχών  και παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων της σε πραγματικό χρόνο από την Υπηρεσιακή και Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
- Καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους Απόδημους Έλληνες  στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στην καθημερινή λειτουργία των Προξενικών Αρχών,
Τέλος, βασική στόχευση είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας με το επικείμενο έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)». Ειδικότερα, σε όλα τα στάδια σχεδιασμού του έργου υπάρχει μέριμνα ώστε οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας της λύσης να είναι αυξημένες ακολουθώντας σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και μεταδεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να παράγονται σε πραγματικό χρόνο, με την εκτέλεση των διαδικασιών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών τη στιγμή της απαίτησης άντλησης των δεδομένων, ή να διατίθενται έτοιμα, εφόσον είναι ήδη διαθέσιμα. Επιπρόσθετα, διττή πρόβλεψη του έργου είναι το Υπουργείο Εξωτερικών να παρουσιάσει αυξημένη ετοιμότητα για την δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω της διαλειτουργικότητας με τον επικείμενο έργο του gov-ERP το οποίο θα υποστηρίξει μεταξύ άλλων και την Δημοσιονομική του διαχείριση καθώς και με ώριμα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ΚΗΜΔΗΣ) και του Υπουργείου Εξωτερικών όπως το σύστημα θεωρήσεων VIS.
Η) Ψηφιοποίηση Τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων
Δυνητικός Δικαιούχος: Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ της ΒτΕ)
Το εν λόγω έργο έχει σαν στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την παροχή ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Επιπλέον, με το έργο επιτυγχάνεται η διαφύλαξη και η τεκμηρίωση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και η ανάδειξη της πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Βουλής των Ελλήνων μέσω Διαδικτύου, προσφέροντας ακριβή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση στο ευρύ κοινό.
Το περιεχόμενο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το διαδικτυακό κόμβο προβολής του αποθετηρίου θα είναι προσβάσιμες από άτομα με ειδικές ανάγκες ΑμεΑ, με την ενσωμάτωση εργαλείων που προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης ή πρόσβασης στην πληροφορία. Για την εκπλήρωση των στόχων του έργου προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.
1.2 Ειδικοί Όροι: 
1. Ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει την προέγκριση του υποβληθέντος ΤΔΠ από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), το άρθρο 13 του ΠΔ 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-07-2019) και την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), καθώς και το σύνολο της αλληλογραφίας με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την έγκριση του ΤΔΠ. 
2. Ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει εφόσον απαιτείται άδεια εξαίρεσης από την απαγόρευση της παραγράφου 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α / 09.08.2019) κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3γ του ίδιου άρθρου.
3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της πράξης είναι διαφορετικός από τον φορέα άσκησης πολιτικής ή/και τον φορέα λειτουργίας, θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς σε διοικητικό έγγραφο το Σχήμα Διοίκησης Έργου της προτεινόμενης πράξης, με αναφορά στη σύσταση, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση.
4. Για κάθε προτεινόμενη πράξη, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, μετά την ολοκλήρωσή της και να συνυποβληθεί το Σχέδιο Δράσης για το σύνολο της με αναφορά των σχετικών φορέων/ δομών / μηχανισμών λειτουργίας και των ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συντήρηση της πράξης και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της.
5. Σε περίπτωση ορισμού δικαιούχων μέσω προγραμματικής σύμβασης, τα έγγραφα που προβλέπονται στα σημεία 3 και 4, κατατίθενται υπογεγραμμένα και από τον φορέα άσκησης πολιτικής ή και τον φορέα λειτουργίας της πράξης σε περίπτωση που είναι διαφορετικοί.
6. Εφόσον το φυσικό αντικείμενο μιας πράξης συνδέεται με αυτό άλλων πράξεων (τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, παραδοτέα) που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικών μέσων, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποτυπώσει τον τρόπο αξιοποίησής τους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και να επισυνάψει τα σχετικά τεκμηριωτικά στοιχεία (ΤΔΠ υφιστάμενης πράξης, παραδοτέα κλπ). 
7. Σε περίπτωση που αφορά, θα πρέπει να διασφαλιστεί η εγκατάσταση και φιλοξενία της παραγωγικής λειτουργίας της πράξης σε υπολογιστικές υποδομές (να διευκρινιστεί ποιες είναι αυτές), καθώς και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ του κύριου της πράξης, των φορέων λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και του φορέα λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω υποδομών, εφόσον οι τελευταίοι δεν ταυτίζονται. 
8. Για τις προτεινόμενες πράξεις που τμήμα τους ή συνολικά αφορούν σε συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι το φυσικό αντικείμενο που περιλαμβάνεται σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται και άρα δεν προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του οριζόντιου έργου Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, δεδομένου ότι το τελευταίο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί.
9. Για τις προτεινόμενες πράξεις που αφορούν σε προμήθεια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον κύριο της πράξης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα («ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»), ήτοι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ότι οι εν λόγω δράσεις δε δύνανται να καλυφθούν ως μέρος ή συνολικά από το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα.
10. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών θα υιοθετεί τα όσα ορίζονται στο πεδίο (Ε) «Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα» του Παραρτήματος ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα Ε.Π. του στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» (Ιούλιος 2015).
11. Οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (“e-gif”) (Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012-ΦΕΚ 1301/Β’/2012). Επισημαίνεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να είναι "ανοικτής" αρχιτεκτονικής (ως προς τον εξοπλισμό και ως προς το λογισμικό εφαρμογών) και να χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία, μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών, τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, την επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.
1.3 Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι των οποίων οι πράξεις θα χρηματοδοτηθούν, πέραν των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων δημοσιότητας και επικοινωνίας που πρέπει να τηρήσουν, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.1303/2014 προκειμένου για την ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό των πράξεων και τη χρηματοδότησή τους από το Ταμείο, δύνανται να συμπεριλάβουν στον σχεδιασμό τους και να υλοποιήσουν επιπλέον δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων, όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται στα κείμενα «Επικοινωνιακό Σχέδιο Ε.Π. Μ.Δ.Τ. 2014-2020», καθώς επίσης και στον «Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020».
1.4 Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπεται η μέτρηση των ειδικών δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλ. Πίνακες 2 έως 3 της παρούσας). Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων δεικτών και εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής των δικαιούχων στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία, περιγράφονται περαιτέρω στο συνημμένο της παρούσης Οδηγό Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος επικαιροποιείται. 
Για όλες τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες-στόχος)  αποτελούν ενδεικτικά: 
- Δημόσια Διοίκηση 
- Πολίτες 
- Επιχειρήσεις
1.5 Προϋπόθεση για την ένταξη της πράξης, αποτελεί η έγκριση της διακήρυξης (διατύπωση θετικής γνώμης) για το/α κυρίως υποέργο/α, από την ΕΥΔΕ ΤΠΕ (ως ΕΦ), η οποία θα δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΣΔΕ.