Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 03_ΜΔΤ

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΠΑΔ

  • Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021, 1:25 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 15.012.000,00 €

Έναρξη: 6/7/2020

Λήξη: 31/5/2021

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  • Υπουργεία που έχουν συνάψει Προγραμματική Συμφωνία ή Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την εκτέλεση παρεμβάσεων απλούστευσης διαδικασιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και του άρθρου 6 της Αριθμ. 15660 ΕΞ 2020 Εφαρμοστικής Απόφασης (ΦΕΚ 2747 / τ. Β’ / 06.07.2020)
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  • Υπουργεία που έχουν συνάψει Προγραμματική Συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κωδικοποίησης της νομοθεσίας (άρθρο 66 παρ. 5 ν. 4622/2019)

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1.1 Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ευρύτερο Θεματικό Άξονα Α «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα» του Ε.Π., με την προοπτική να συμβάλλουν στον Θεματικό Στόχο 11 με τίτλο «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης». 

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση δράσεις της παρούσας, εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης», όπως αυτός εξειδικεύεται περαιτέρω στην Κατηγορία Δράσης Α.1.2 «Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας» και στον Ειδικό Στόχο Α.2 «Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους οποίους εφαρμόζονται σχέδια λειτουργικής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών», όπως αυτός εξειδικεύεται περαιτέρω στις Κατηγορίες Δράσης Α.2.1 «Δράσεις εφαρμογής αναδιοργανώσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και βελτίωσης της λειτουργίας του» και Α.2.2 «Δράσεις μείωσης διοικητικών βαρών, απλούστευσης και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Στο εν λόγω πλαίσιο, η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δράσεις που προωθούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλουστεύσεων Διαδικασιών (ΕΠΑΔ). Το εν λόγω Εθνικό Πρόγραμμα θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4635/2019 (ΦΕΚ 167 / τ. A’ / 30.10.2019) και βασική στοχοθεσία και προτεραιοποίηση αυτού αποτελούν α. η ολιστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους δημοσίους λειτουργούς μέσα από τομεακές παρεμβάσεις απλούστευσης, β. η μείωση των διοικητικών βαρών και γ. η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές των πολιτών και  επιχειρήσεων με το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες.  

Στο ΕΠΑΔ εντάσσονται δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την αναδιοργάνωση των φορέων του Δημοσίου Τομέα και βελτίωσης της λειτουργίας τους. Το φυσικό αντικείμενο των δράσεων αυτών άπτεται στον ανασχεδιασμό ή  κατάργηση των εσωτερικών διαδικασιών και ροών εργασιών, εφόσον έχει γίνει καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός των προβληματικών σημείων, στην εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών σε όμορα νομοθετήματα, σε λειτουργίες βασικών ψηφιακών μητρώων,  στην παροχή οριζόντιων ψηφιακών υπηρεσιών (shared services), στην ανάπτυξη νέων τρόπων αυθεντικοποίησης, σε ρυθμίσεις λόγω ενσωμάτωσης και εφαρμογής ενωσιακών κανονισμών, σε ψηφιοποίηση των διαδικασιών, διαλειτουργικότητα συστημάτων, κοκ.  

Περαιτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠΑΔ σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις ανασχεδιασμού και απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίησης, βελτίωσης ή κατάργησης δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη δημόσια διοίκηση ή προς τρίτους.

Ως απλουστευμένη διαδικασία θεωρείται η κατάλληλα δημοσιοποιημένη διαδικασία, η οποία με το απαραίτητο «θεσμικό περίβλημα» θα προβαίνει τουλάχιστον σε ένα από τα πιο κάτω αναφερόμενα:   

1. Μείωση, απαλοιφή, κατάργηση στοιχείων – δικαιολογητικών που χρειάζεται να υποβάλει ο πολίτης ή η επιχείρηση 

2. Μείωση, απαλοιφή, κατάργηση ενδιάμεσων σταδίων – συναρμόδιων Υπηρεσιών 

3. Δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικασίας το αποτέλεσμα της οποίας θα καθίσταται λειτουργικό για τον πολίτη ή την επιχείρηση 

4. Αλλαγή του τρόπου έκδοσης (τυποποιημένο έγγραφο, ηλεκτρονική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας συναρμοδίων υπηρεσιών, αυτεπάγγελτη αναζήτηση, δημιουργία βάσης δεδομένων για άντληση/διασταύρωση στοιχείων κλπ) 

5. Μείωση χρόνου έκδοσης/απάντησης 

Παράλληλα, η προτεινόμενη προς απλούστευση διαδικασία θα πρέπει να καλύπτει αποδεδειγμένα μία από τις παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις:  

1. να αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών 

2. να επηρεάζει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

3. να αφορά άμεσα θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζοντας μεγάλη ζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων 

4. να χρησιμοποιείται συχνά από τους ενδιαφερομένους 

5. να παρουσιάζει έντονες δυσλειτουργίες, χρονικές καθυστερήσεις πολλές συναρμοδιότητες κ.λπ. με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές, υπηρεσιακές επιπτώσεις 

6. να είναι κομβικής σημασίας ώστε ο επανασχεδιασμός της να έχει ως αποτέλεσμα τον ανασχεδιασμό άλλων διαδικασιών που εξαρτώνται από αυτή, επιτυγχάνοντας έτσι πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 

7. να έχει μοντελοποιημένη μορφή μετά από αξιοποίηση ανοιχτών προτύπων, ώστε η οποιαδήποτε μελλοντική της τροποποίηση να είναι εύκολα προσαρμόσιμη με την τροποποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων

Σημειώνεται ότι: 

1. Στο πεδίο εφαρμογής του ΕΠΑΔ εμπίπτουν όλες οι διοικητικές διαδικασίες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός αυτής νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314).  

2. Αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο απλουστεύσεων σε εθνικό επίπεδο, έχει οριζόντιο χαρακτήρα και οι τομείς πολιτικής που τίθενται σε προτεραιότητα από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι οι εξής δέκα (10): 

1. Μεταφορές 

2. AMEA (συσχετισμός με Κάθετους Τομείς Υγείας – Κοινωνικής Ασφάλισης) 

3. Υγεία (Κάθετος) 

4. Παιδεία 

5. Δικαιοσύνη (Κάθετος τομέας) 

6. Επιχειρηματικότητα 

7. Ληξιαρχικά Γεγονότα/Γεγονότα Κύκλου Ζωής Πολιτών (συσχετισμός με Κάθετους Τομείς Υγείας – Κοινωνικής Ασφάλισης) 

8. Απόδημος Ελληνισμός 

9. Κοινωνική Ασφάλιση (Κάθετος τομέας) 

10. Καινοτομία 

3. Το ΕΠΑΔ τέμνει το σύνολο των διαδικασιών που συνθέτουν τις  υπηρεσίες που παρέχονται από τους εκάστοτε φορείς πολιτικής στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς άσκησης πολιτικής ανά τομέα παρέμβασης και συνάπτει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας.  

Οι προτάσεις που δύναται να υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσης, θα εμπίπτουν στις κατωτέρω κατηγορίες δράσης, ως εξής:  

Κατηγορία Δράσης Α.1.2 «Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας» 

Δεδομένου ότι η απλούστευση σε ένα τομέα παρέμβασης, συνήθως εμπεριέχει νομοθετικές παρεμβάσεις, είτε με τη μορφή τροποποιήσεων, καταργήσεων ή αναρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της εν λόγω κατηγορίας δράσης προωθείται ο ρόλος της κωδικοποίησης και αναμόρφωσης του δικαίου (αρ. 45 του ν. 4635/2019) ως μιας καίριας και συνεκτικής δράσης που εμπίπτει στις τομεακές παρεμβάσεις απλούστευσης. Στόχος είναι η εξασφάλιση της τήρησης της ασφάλειας δικαίου διότι: 

1. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ασκούν απρόσκοπτα τα δικαιώματα τους, έχουν γνώση των υποχρεώσεων τους και συμμορφώνονται καλύτερα ως προς τις νομικές απαιτήσεις, και  

2. Τα διοικητικά όργανα διευκολύνονται στην ταχύτερη εύρεση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, γεγονός που ενισχύει την εφαρμογή των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας αλλά και της εμπέδωσης της αρχής του  κράτους δικαίου από τη Διοίκηση κατά τη δράση της.  

Ειδικότερα, η κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας που προωθείται αφορά κατά προτεραιότητα στους εξής έξι (6) ενδεικτικούς τομείς πολιτικής από τους δέκα τομείς προτεραιότητας, ήτοι, ΑΜΕΑ/νομοθεσία απόδοσης επιδομάτων, Δικαιοσύνη, Φορολογία, Εργατικό Δίκαιο, Προστασία Καταναλωτή, Επιχειρηματικότητα/Νομοθεσία αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας δράσης εντάσσονται ενδεικτικά οι κάτωθι ενέργειες:

1. Η ανίχνευση με χρήση impact assessment των περιοχών παρέμβασης. 

2. Η σε πρώτη φάση προπαρασκευή, η οποία περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τη συγκέντρωση της ύλης, την οριοθέτηση του περιεχομένου του κώδικα, τη διάρθρωση της ύλης, τη θεματική κατάταξη και την ταξινόμησή της. 

3. Η αξιολόγηση της ύλης και η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας για τη μορφή που θα λάβει η κωδικοποίηση, σε σχέση με τις ειδικότερες ανάγκες του τομέα πολιτικής.

4. Η ολοκλήρωση της προπαρασκευής με τη διαμόρφωση του διαγράμματος και του προσχεδίου κώδικα, όταν πρόκειται για νομοθετική κωδικοποίηση.

5. Η αξιοποίηση και συμπλήρωση του περιεχομένου της πληροφοριακής υποδομής/βάσης δεδομένων όπου θα συγκεντρωθεί το σύνολο της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης. 

6. Η δημιουργία και η διασύνδεση πρωτοτύπων κωδικοποίησης με ψηφιακά εργαλεία και μέσα, ώστε το αποτέλεσμα της κωδικοποίησης και αναμόρφωσης του δικαίου να μπορεί να αλληλεπιδρά με συστήματα και εφαρμογές με τη χρήση προηγμένων εργαλείων.

7. Η πρόταση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και εργαλείων που αφορούν τη διαχείριση, τη συστηματοποίηση και την απλούστευση των διαδικασιών και του εν γένει πλαισίου κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας. 

8. Οι δράσεις προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της κωδικοποίησης.

Σημειώνεται ότι, για την υλοποίηση της παρούσας κατηγορίας δράσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 

1. Τα δύο είδη κωδικοποίησης (διοικητική και νομοθετική κωδικοποίηση) ορίζονται ρητά στο νόμο για το επιτελικό κράτος (άρθρο 63 του ν. 4622/2019). Ειδικότερα, η νομοθετική κωδικοποίηση απαιτεί επιστημονική εξειδίκευση και συγκεκριμένη κατά στάδια διαδικασία, η οποία προσδιορίζεται ρητά από το εγχειρίδιο που εκδίδει η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (ΓΓΝΚΘ). Η νομοθετική κωδικοποίηση επιφέρει νομικές συνέπειες, δεδομένου ότι προκαλεί αλλαγές στον νομικό κόσμο, συστηματοποιώντας διάφορες διατάξεις σε ένα νέο, ενιαίο νομοθετικό κείμενο (Κώδικας). Με τη νομοθετική κωδικοποίηση τα νομοθετήματα που κωδικοποιούνται καταργούνται και αντικαθίστανται από το νέο κείμενο (Κώδικας). Η διοικητική κωδικοποίηση, αντίθετα, αποτελεί τη συστηματική συγκέντρωση διατάξεων, που ήδη ισχύουν και συνεχίζουν να ισχύουν, και αποσκοπεί να θέσει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε ένα θεματικό αντικείμενο. Η διοικητική κωδικοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και την τεχνική ενοποίηση κειμένων για λόγους διευκόλυνσης και απλοποίησης (consolidation). Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα της νομοθετικής κωδικοποίησης είναι η επιστημονική εκπόνηση ενός νέου κειμένου (Κώδικας) που συστηματοποιεί και κατά κανόνα καταργεί τις προϊσχύουσες διατάξεις, ενώ η διοικητική κωδικοποίηση αποτελεί την εργασία συγκέντρωσης του τι ισχύει σε ένα συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος, δίχως να επηρεάζει την ισχύ των υφιστάμενων διατάξεων. 

2. Για όλες τις μορφές κωδικοποίησης είναι αρμόδια η ΚΕΚ. Η νομοθετική κωδικοποίηση εκκινεί καταρχήν πάντοτε έπειτα από γνώμη της ΚΕΚ και απόφαση του ΓΓΝΚΘ. Η κίνηση της διαδικασίας μπορεί να γίνει: (α) από τον ίδιο τον ΓΓΝΚΘ (αποφασιστική αρμοδιότητα), (β) από τα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία (εισηγητική αρμοδιότητα) και (γ) από τον ΓΓΨΔΑΔ (εισηγητική αρμοδιότητα). Όσον αφορά την υλοποίηση μπορεί: (α) να γίνει με πρωτοβουλία της Επιτροπής Κωδικοποίησης που συστήνεται στα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία με την εποπτεία της ΚΕΚ, η οποία έχει επιτελικό, συμβουλευτικό και διαχειριστικό ρόλο και (β) να πραγματοποιηθεί από την ίδια την ΚΕΚ (σπανιότερα).  

3. Η διοικητική κωδικοποίηση αποτελεί βασικά υπόθεση των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργείων. Εντούτοις, για την εκπόνησή της απαιτείται γνώμη της ΚΕΚ και απόφαση του ΓΓΝΚΘ. Επίσης, διοικητική κωδικοποίηση πραγματοποιείται κι έπειτα από πρωτοβουλία των ΓΓΝΚΘ και ΓΓΨΔΑΔ. Η τελευταία μάλιστα έχει ρητή αρμοδιότητα, η οποία ασκείται από το Τμήμα «Ραπτάρχη». Για κάθε διοικητική κωδικοποίηση ενημερώνονται υποχρεωτικά από τον φορέα της κωδικοποίησης οι δύο Γενικές Γραμματείες. 

4. Τα έργα κωδικοποίησης περιλαμβάνουν και τη νομοθετική και τη διοικητική κωδικοποίηση του δικαίου. Η μορφή που θα επιλέγεται κάθε φορά εξαρτάται από τις ανάγκες του τομέα πολιτικής.

5. Όσον αφορά έργα διοικητικής κωδικοποίησης, αυτά μπορούν να βασίζονται ή και να περιορίζονται στην «ενοποίηση» της νομοθεσίας (consolidation).

Κατηγορία Δράσης Α.2.1 «Δράσεις εφαρμογής αναδιοργανώσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και βελτίωσης της λειτουργίας του»

Ενδεικτικά οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν και θα εφαρμοσθούν είναι: 

1. καταγραφή, αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών και συστημάτων με σύγχρονα εργαλεία  

2. διερεύνηση του ευρύτερου μελλοντικού εξωτερικού περιβάλλοντος και των επιδράσεων στις υπηρεσιακές ροές, μοντελοποίηση ροών εργασίας, οδηγός για χρήση από practitioners 

3. κατάρτιση Νέου Μοντέλου Διαδικασιών ανά επιλεγμένη παρεχόμενη προς τον πολίτη ή την επιχείρηση υπηρεσία (με την έννοια του service προς τον πολίτη)  

4. ανασχεδιασμός και ομογενοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας με στόχο την παροχή των υπηρεσιών με ψηφιακό ή άλλον τρόπο λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ευθυγράμμιση με τις αρχές, κατευθύνσεις και  σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες ανάληψης δράσεων στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους 

5. σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών έργων και ωρίμανσης τομέων παρέμβασης που χρήζουν απλούστευσης  

6. εκπόνηση αναλυτικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των απαιτούμενων εφαρμογών ή την τροποποίηση - εμπλουτισμό των υφιστάμενων για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του ανασχεδιασμένων ή απλουστευμένων διεργασιών 

7. υλοποίηση των απαιτούμενων εφαρμογών 

8. δράσεις δημοσιότητας

Κατηγορία Δράσης Α.2.2 «Δράσεις μείωσης διοικητικών βαρών, απλούστευσης και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις»

Στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας δράσης, συγχρηματοδοτούνται ενδεικτικά οι κάτωθι ενέργειες: 

1. Εντοπισμός κύριων προβληματικών με μεγάλη επίδραση και ιεράρχηση των περιοχών παρεμβάσεων σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, τη διαδικασία του EU Semester και άλλων πολιτικών που θέτουν την agenda 

2. Διοργάνωση στοχευμένων εργαστηρίων όπου θα χαρτογραφούνται από κοινού με τους κύρια εμπλεκόμενους και καταλύτες  

3. Αποτύπωση/επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου με αξιολόγηση, εντοπισμό και επιλογή ρυθμίσεων που επιφέρουν σημαντικές διοικητικές επιβαρύνσεις,  

4. Υποστήριξη για τη μέτρηση διοικητικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις επιλεγμένες ρυθμίσεις με εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας με βάσει διεθνής καλές πρακτικές (προσαρμογή) 

5. Υλοποίηση εφαρμογών υποστήριξης των διαδικασιών μέτρησης διοικητικών βαρών 

6. Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στελεχών στη μεθοδολογία μέτρησης διοικητικών βαρών  

7. Ενέργειες διαβούλευσης, συμμετοχής και ενημέρωσης

8. Υπηρεσίες αρχικής υποβοήθησης στήριξης εφαρμογής των αλλαγών στον Φορέα Λειτουργίας  

Για την υλοποίηση της παρούσας δράσης και εφαρμογής της πολιτικής του ΕΠΑΔ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνάπτει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας με τους κατά περίπτωση, ανά πεδίο πολιτικής, αρμόδιους φορείς άσκησης πολιτικής. 

1.2 Ειδικοί όροι

1. Οι προτάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 15660 ΕΞ 2020/ΥΨηΔ 15.06.2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Εφαρμοστική Aπόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)». Ειδικότερα, ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει την εγκεκριμένη Προγραμματική Συμφωνία ή το Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω Εφαρμοστικής Απόφασης του ΕΠΑΔ. 

2. Ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει εφόσον απαιτείται την προέγκριση του υποβληθέντος ΤΔΠ από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, αρ. 160 (ΦΕΚ 94 / Α / 27.05.2016) και το σύνολο της αλληλογραφίας με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την έγκριση του ΤΔΠ. 

3. Ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει εφόσον απαιτείται άδεια εξαίρεσης από την απαγόρευση της παραγράφου 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α / 09.08.2019) κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3γ του ίδιου άρθρου.

4. Ο Δικαιούχος υποχρεούται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα και τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης πράξης, μετά την ολοκλήρωσή της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, όπου απαιτείται, γίνεται αναφορά των σχετικών φορέων/ δομών/ μηχανισμών λειτουργίας ή των ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν με το χρονοδιάγραμμά τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συντήρηση της πράξης και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της. Σε περίπτωση επίσης που λόγω της φύσης της πράξης ο Φορέας Λειτουργίας θα συσταθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της Απόφασης Ένταξης, απαιτείται έγγραφη δέσμευση του δικαιούχου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων σύστασης του Φορέα Λειτουργίας. 

5. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων, ή σχήματος συνεργασίας δικαιούχων, θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς το Σχήμα Διοίκησης Έργου της προτεινόμενης πράξης, με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες.

6. Σε περίπτωση ορισμού δικαιούχων μέσω προγραμματικής σύμβασης, τα έγγραφα που προβλέπονται στα προηγούμενα σημεία 4 και 5, κατατίθενται υπογεγραμμένα και από το φορέα άσκησης πολιτικής ή και το φορέα λειτουργίας της πράξης σε περίπτωση που είναι διαφορετικοί. 

7. Οι προτεινόμενες πράξεις που αποτελούν μέρος μιας μεταρρύθμισης ή αφορούν πολλούς φορείς ενός τομέα συγκεκριμένης πολιτικής οφείλουν να καταγράψουν τη διαλειτουργικότητα, συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες πράξεις, το αποτέλεσμα των οποίων συμβάλλει στο συνολικό αποτέλεσμα της εν λόγω μεταρρύθμισης, καθώς και τις σχετικές διατάξεις από τις οποίες προκύπτει η συμβολή της στην αναφερόμενη μεταρρύθμιση.   

8. Σε περίπτωση που αφορά, θα πρέπει να διασφαλιστεί η εγκατάσταση και φιλοξενία της παραγωγικής λειτουργίας της πράξης σε υπολογιστικές υποδομές (να διευκρινιστεί ποιες είναι αυτές), καθώς και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ του κυρίου της πράξης, των φορέων λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και του φορέα λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω υποδομών, εφόσον οι τελευταίοι δεν ταυτίζονται.  

9. Εφόσον το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, παραδοτέα) συνδέεται με αυτό άλλων πράξεων που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικών μέσων, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποτυπώσει τον τρόπο αξιοποίησής τους στην υλοποίηση της πράξης.  

10. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών θα υιοθετεί τα όσα ορίζονται στο πεδίο (Ε) «Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα» του Παραρτήματος Ι για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα Ε.Π. του στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».  

11. Οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας “e-gif” (Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012-ΦΕΚ 1301/Β’/2012), όπως ισχύουν. Επισημαίνεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να είναι "ανοικτής" αρχιτεκτονικής (ως προς τον εξοπλισμό και ως προς το λογισμικό εφαρμογών) και να χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: 

- Την ομαλή συνεργασία και λειτουργία, μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών  

- Τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται σε διαφορετικά   υπολογιστικά συστήματα.  

- Την επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους  

12. Ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τυχόν οδηγίες αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και τη σχετική τεκμηρίωση. 

1.3 Για τις δράσεις της Κατηγορίας Α1.2 που αφορούν σε κωδικοποίηση νομοθεσίας, ισχύουν επιπλέον οι εξής ειδικοί όροι:

1. Οι προτάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στα άρθρα 65 έως 67 του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Γ’ του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) με τίτλο «Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση Δικαίου», καθώς και με τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις.

2. Στην περίπτωση υποβολής πρότασης με δικαιούχο Υπουργείο θα πρέπει να συνυποβάλλεται η συναφθείσα Προγραμματική Συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133).

3. Η νομοθετική κωδικοποίηση θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για την Κωδικοποίηση και την Αναμόρφωση του Δικαίου που εκδίδει η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Σε περίπτωση που στο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται διοικητική κωδικοποίηση, θα πρέπει να συνυποβάλλεται έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο να αποτυπώνεται η υφιστάμενη κωδικοποιημένη ύλη στη νομική βάση δεδομένων «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας - Ραπτάρχης», που αφορά στο πεδίο πολιτικής της κωδικοποίησης στο πλαίσιο της πράξης.

5. Σε περίπτωση που στο Σχήμα Διοίκησης Έργου μετέχει ένας φορέας άσκησης πολιτικής, θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το πεδίο πολιτικής της κωδικοποίησης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητά του, για την κάλυψη περιπτώσεων συναρμοδιότητας.

6. Τα πρότυπα και η οντολογία της κωδικοποιημένης ύλης θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ανάρτησης στις υπό ανάπτυξη (πχ. Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας) και υφιστάμενες εφαρμογές διαχείρισης και διάθεσης της νομικής πληροφορίας (αρμοδιότητας Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Κωδικοποιήσεων - Ραπτάρχης Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει).

1.4 Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος του οποίου η πράξη θα χρηματοδοτηθεί, πέραν των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων δημοσιότητας και επικοινωνίας που πρέπει να τηρήσει, όπως αυτές ορίζονται στον Καν. 1303/2014, προκειμένου για την ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό των πράξεων και τη χρηματοδότησή τους από το Ταμείο, δύναται να συμπεριλάβει στον σχεδιασμό της και να υλοποιήσει επιπλέον δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων, όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται στα συνημμένα της παρούσης κείμενα «Επικοινωνιακό Σχέδιο Ε.Π. Μ.Δ.Τ. 2014-2020», καθώς επίσης και στον «Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020».  

1.5 Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπεται η μέτρηση των ειδικών δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλ. Πίνακες 2 έως 3 της παρούσας). Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων δεικτών και εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής των δικαιούχων στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία, περιγράφονται περαιτέρω στο συνημμένο της παρούσης Οδηγό Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος επικαιροποιείται. 

Για όλες τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες-στόχος)  αποτελούν ενδεικτικά: 

- Δημόσια Διοίκηση 

- Πολίτες 

- Επιχειρήσεις

1.6 Προϋπόθεση για την ένταξη της πράξης, αποτελεί η έγκριση της διακήρυξης (διατύπωση θετικής γνώμης) για το/α κυρίως υποέργο/α, από την ΕΥΔΕ ΤΠΕ (ως ΕΦ), η οποία θα δοθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΣΔΕ. Για το σκοπό αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλει το τεύχος διακήρυξης για το/τα κυρίως υποέργο/α, μετά από Δημόσια Διαβούλευση και με ενσωμάτωση των αποδεκτών σχολίων από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα λοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία που προβλέπονται στη διαδικασία έγκρισης διακήρυξης από το ισχύον ΣΔΕ (ΔΙΙ_2). Σε περίπτωση που το τεύχος διακήρυξης που υποβληθεί στην πρόταση για χρηματοδότηση δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, τότε η αξιολόγηση της πρότασης που διενεργείται από τον ΕΦ διακόπτεται προσωρινά και μέχρι ο δυνητικός δικαιούχος να υποβάλει το/τα παραπάνω δικαιολογητικό/ά.