Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 04_ΜΔΤ

Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του πρoγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  • Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, 4:35 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 1.500.000,00 €

Έναρξη: 6/5/2020

Λήξη: 8/6/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι - Αποδέκτες της πρόσκλησης

Με την παρούσα πρόσκληση καλείται το ■ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ σε υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Από τον Οκτώβριο 2010, σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010, όλες οι αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων αναρτώνται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ονομάζεται "Διαύγεια", λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν στην εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, στο πρόγραμμα Διαύγεια είναι ενταγμένοι 3.660 φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, ενώ έχουν αναρτηθεί περισσότερες από 11.500.000 διοικητικές πράξεις και αποφάσεις.

Οι αναρτημένες πράξεις στη Διαύγεια έχουν θεσμική ισχύ, (Ν. 4210/2013, άρθρο 23) καθώς κάθε πράξη εκτός όσων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στη Διαύγεια, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ, τον οποίο επικαλούνται τόσο οι πολίτες κατά τις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες χωρίς απαίτηση επικύρωσης, όσο και οι Δημόσιες Υπηρεσίες, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων χωρίς διακίνηση των αναρτημένων εγγράφων.

Αντικείμενο της πράξης

Με την παρούσα δράση, το νέο πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργίας της δομής και της διαχείρισης πόρων της δημόσιας διοίκησης, συνδυάζοντας πληροφορίες και άλλων πηγών και δεδομένων του δημοσίου, με σκοπό την υποστήριξη παρακολούθησης της λειτουργίας και δράσης των φορέων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Το αντικείμενο που αναμένεται να υλοποιηθεί, αφορά στον εμπλουτισμό των εφαρμογών του Προγράμματος Διαύγει@α με τη λειτουργικότητα της συνεργατικής σύνταξης και διαχείρισης των προς ανάρτηση εγγράφων αλλά και της απόδοσης προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας την πληροφορία που συγκεντρώνεται σε αυτό, με αξιοποίηση και άλλων πηγών πληροφορίας με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής ενημέρωσης (reporting) και άλλων συμπληρωματικών υποσυστημάτων εφαρμογών και λύσεων.

Οι χρήστες που αναμένεται να εξυπηρετηθούν μέσω της λειτουργίας της δράσης είναι τόσο το ευρύ κοινό όσο και οι αρμόδιοι φορείς. Το σύστημα θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο, να βελτιώνει τυχόν δυσκολίες διαχείρισης όγκου εγγράφων και ποιότητας δεδομένων και να δια-λειτουργεί με άλλα συστήματα.

Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να δια-λειτουργεί ■ με το υφιστάμενο σύστημα Διαύγεια για όσο χρονικό διάστημα συνεχίσει τη λειτουργία του υπό την παρούσα μορφή, ■ με συστήματα ΑΦΜ και VIES, ■ με συστήματα αυθεντικοποίησης χρηστών όπως αυτά λειτουργούν την παρούσα στιγμή, ■ με το κεντρικό αποθετήριο ανοικτών δημόσιων δεδομένων, www.data.gov.gr, ■ το μητρώο επιχορηγούμενων φορέων mef.diavgeia.gov.gr., με άλλα τρίτα συστήματα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης