Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσκληση: 04_ΜΔΤ

Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του πρoγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 • Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020, 6:00 μμ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Προυπολογισμός: 1.500.000,00 €

Έναρξη: 6/5/2020

Λήξη: 8/6/2020

Καλείται ο κάτωθι δυνητικός Δικαιούχος:

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

1.1 Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα ενταχθούν στον Θεματικό Άξονα Β΄ «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με σκοπό να συμβάλλουν στον Θεματικό Στόχο 2: «Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο Β.1. «Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και στην κατηγορία δράσης Β.1.2 «Δράσεις διασφάλισης του ορθού σχεδιασμού, της ανοιχτής διάθεσης, της ορθής διαχείρισης, της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας δεδομένων και συστημάτων ΤΠΕ στο Δημόσιο Τομέα», 

Η δράση «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ», εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο Β.1  και στην κατηγορία δράσης Β.1.2, καθώς αφορά στη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και τη λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Από τον Οκτώβριο 2010 (νόμος 3861/2010), αναρτώνται σε ένα σημείο στο διαδίκτυο και ειδικότερα στο Διαύγεια, όλες οι    αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν στην εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Σήμερα στο πρόγραμμα Διαύγεια είναι ενταγμένοι 3.660 φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, ενώ έχουν αναρτηθεί περισσότερες από 11.500.000 πράξεις. Οι αναρτημένες πράξεις στο Διαύγεια έχουν θεσμική ισχύ (ν.4210/2013), καθώς κάθε πράξη εκτός όσων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο Διαύγεια, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ, το οποίο επικαλούνται τόσο οι πολίτες, στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς απαίτηση επικύρωσης, όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων χωρίς διακίνηση των αναρτημένων εγγράφων.

Με την παρούσα δράση, το σύστημα αναμένεται να επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργίας της δομής και της διαχείρισης πόρων της δημόσιας διοίκησης, συνδυάζοντας πληροφορίες και άλλων πηγών και δεδομένων του δημοσίου, με σκοπό την υποστήριξη παρακολούθησης της λειτουργίας και δράσης των φορέων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. 

Το αντικείμενο που αναμένεται να υλοποιηθεί, αφορά στον εμπλουτισμό των εφαρμογών του Προγράμματος Διαύγει@α με τη λειτουργικότητα της συνεργατικής σύνταξης και διαχείρισης των προς ανάρτηση εγγράφων αλλά και της απόδοσης προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας την πληροφορία που συγκεντρώνεται σε αυτό με αξιοποίηση και άλλων πηγών πληροφορίας με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής ενημέρωσης (reporting) και άλλων συμπληρωματικών υποσυστημάτων εφαρμογών και λύσεων.

Ειδικότερα αναμένεται να υλοποιηθούν:

 • Κατανομή των δεδομένων του συστήματος  Διαύγεια σε πολλαπλούς υπολογιστικούς κόμβους αποθήκευσης και διάθεσης
 • Παρακολούθηση των δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει την ιστορικότητα των δεδομένων καθώς και τη μεταβολή τους στον χρόνο.
 • Αποδοτικότερο αποθήκευση των δεδομένων του Διαύγεια με σκοπό τη μείωση του όγκου των δεδομένων και ταυτόχρονα την ευκολότερη επεξεργασία τους.
 • Εφαρμογή διαδικασιών και συστήματος αρχειοθέτησης και διάθεσης παλαιών αναρτημένων εγγράφων.
 • Υλοποίηση συστήματος αναβάθμισης της ποιότητας της πληροφορίας του Διαύγεια.
 • Προτυποποίηση της μορφής επιλεγμένων εγγράφων που αναρτώνται στη Διαύγεια.
 • Βελτιστοποίηση/ αυτοματοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών

Οι χρήστες που αναμένεται να εξυπηρετηθούν μέσω της λειτουργίας της δράσης είναι τόσο το ευρύ κοινό όσο και οι αρμόδιοι φορείς. Το σύστημα θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο, να βελτιώνει τυχόν δυσκολίες διαχείρισης όγκου εγγράφων και ποιότητας δεδομένων και να διαλειτουργεί με άλλα συστήματα, όπως ενδεικτικά με το υφιστάμενο σύστημα Διαύγεια για όσο χρονικό διάστημα συνεχίσει υπό την παρούσα μορφή τη λειτουργία του, με συστήματα ΑΦΜ και VIES, με συστήματα αυθεντικοποίησης χρηστών όπως αυτά λειτουργούν την παρούσα στιγμή, με το κεντρικό αποθετήριο ανοικτών δημόσιων δεδομένων www.data.gov.gr, το μητρώο επιχορηγούμενων φορέων mef.diavgeia.gov.gr. κ.ά

Η δράση του Διαύγεια διαφοροποιείται από το www.data.gov.gr, καθώς στο Διαύγεια αναρτώνται όλες οι  αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων, καθώς κάθε πράξη εκτός όσων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο Διαύγεια όπως αναφέρεται παραπάνω, ενώ η εθνική πύλη www.data.gov.gr επιτρέπει την ανάρτηση των συνόλων ανοικτών δεδομένων που κατέχουν οι δημόσιοι φορείς σε έναν ενιαίο ιστότοπο για την πρόσβαση και αξιοποίηση αυτών από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς.

1.2 Ειδικοί Όροι: 

 1. Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια πράξη στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα πρέπει από τα στοιχεία περιγραφής φυσικού αντικειμένου της πρότασης να προκύπτουν: α) η μεταρρυθμιστική προτεραιότητα που εξυπηρετεί και β) η συνάφεια με τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Κριτήριο αξιολόγησης Γ1 της Ομάδας Κριτηρίων Γ. Σκοπιμότητα πράξης).
 2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της πράξης είναι διαφορετικός από τον φορέα άσκησης πολιτικής ή/και τον φορέα λειτουργίας, θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς σε διοικητικό έγγραφο το Σχήμα Διοίκησης Έργου της προτεινόμενης πράξης, με αναφορά στη σύσταση, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση.
 3. Για κάθε προτεινόμενη πράξη, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, μετά την ολοκλήρωσή της και να συνυποβληθεί το Σχέδιο Δράσης για το σύνολο της με αναφορά των σχετικών φορέων/ δομών / μηχανισμών λειτουργίας και των ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συντήρηση της πράξης και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της.
 4. Σε περίπτωση ορισμού δικαιούχων μέσω προγραμματικής σύμβασης, τα έγγραφα που προβλέπονται στα σημεία 1 και 2, κατατίθενται υπογεγραμμένα και από τον φορέα άσκησης πολιτικής ή και τον φορέα λειτουργίας της πράξης σε περίπτωση που είναι διαφορετικοί.
 5. Για την προτεινόμενη πράξη, το φυσικό αντικείμενο (τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, παραδοτέα) της οποίας συνδέεται με αυτό άλλων πράξεων που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικών μέσων π.χ. Τεχνική Βοήθεα SRSS, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποτυπώσει τον τρόπο αξιοποίησής τους στην υλοποίηση της πράξης. 
 6. Ο δικαιούχος θα πρέπει με την υποβολή της πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) να συνυποβάλλει την προέγκριση του υποβληθέντος ΤΔΠ από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σύμφωνα με το Άρθρο 160 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), το Άρθρο 13 του ΠΔ 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-07-2019) και την παρ. 3 του Άρθρου 24 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) και το σύνολο της αλληλογραφίας με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την έγκριση του ΤΔΠ, εφόσον απαιτείται.
 7. Σε περίπτωση που αφορά, θα πρέπει να διασφαλιστεί η εγκατάσταση και φιλοξενία της παραγωγικής λειτουργίας της πράξης σε υπολογιστικές υποδομές (να διευκρινιστεί ποιες είναι αυτές), καθώς και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ του κύριου της πράξης, των φορέων λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και του φορέα λειτουργίας και συντήρησης των εν λόγω υποδομών, εφόσον οι τελευταίοι δεν ταυτίζονται.  
 8. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών θα υιοθετεί τα όσα ορίζονται στο πεδίο (Ε) «Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα» του Παραρτήματος ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα Ε.Π. του στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» (Ιούλιος 2015).
 9. Οι εφαρμογές, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (“e-gif”) (Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012-ΦΕΚ 1301/Β’/2012). Επισημαίνεται ότι τα πληροφοριακά συστήματα που πρόκειται να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να είναι "ανοικτής" αρχιτεκτονικής (ως προς τον εξοπλισμό και ως προς το λογισμικό εφαρμογών) και να χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: την ομαλή συνεργασία και λειτουργία, μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών, τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, την επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.

1.3 Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι των οποίων οι πράξεις θα χρηματοδοτηθούν, πέραν των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων δημοσιότητας και επικοινωνίας που πρέπει να τηρήσουν, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.1303/2014 προκειμένου για την ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό των πράξεων και τη χρηματοδότησή τους από το Ταμείο, δύνανται να συμπεριλάβουν στον σχεδιασμό τους και να υλοποιήσουν επιπλέον δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων, όπως αυτές περιγράφονται και αναλύονται στα κείμενα «Επικοινωνιακό Σχέδιο Ε.Π. Μ.Δ.Τ. 2014-2020», καθώς επίσης και στον «Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020».

1.4 Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προβλέπεται η μέτρηση των ειδικών δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος (βλ. Πίνακες 2 και 3 της παρούσας). Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων δεικτών και εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής των δικαιούχων στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία περιγράφονται περαιτέρω στο συνημμένο της παρούσης Οδηγό Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο οποίος θα επικαιροποιείται.

Ενδεικτικές επιλέξιμες άμεσες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες:

- Προμήθεια εξοπλισμού 

- Προμήθεια λογισμικού

- Άμεσες δαπάνες προσωπικού

- Δαπάνες δημοσιότητας

- Λοιπές αμοιβές τρίτων

Σε περίπτωση που κάποιος Τελικός Δικαιούχος αιτηθεί στην πρόταση που θα υποβάλλει, κάποιες Κατηγορίες Δαπανών εκτός όσων παρατίθενται, θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς το αίτημά του και θα εξετάζεται κατά περίπτωση η επιλεξιμότητα των δαπανών αυτών.

Ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση που βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που αφορούν στη Δημοσιότητα και σε υποστηρικτικές δράσεις των πράξεων, δεν δύναται να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της. Στην περίπτωση όπου ο δυνητικός δικαιούχος συμπεριλαμβάνει δράσεις των προαναφερόμενων κατηγοριών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου, τότε θα πρέπει να συνυποβάλλει ειδική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της υπέρβασης, την οποία θα αξιολογεί ο ΕΦ.

Επιπλέον: 

Ο δικαιούχος θα πρέπει να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που αφορούν στα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Στο πλαίσιο της πρόληψης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων τα μέλη (συμπεριλαμβανομένου του προέδρου) των επιτροπών υποβάλλουν δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο αναφέρεται στο πρακτικό διαγωνισμού του έργου και οι σχετικές δηλώσεις θα υπάρχουν στον φάκελο διαγωνισμού του έργου.