Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι η συνέχεια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» και υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
 
Η ΕΔΟΤΠΕ έχει ως αποστολή τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4314/2014 για τον τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σκοπός της ΕΔΟΤΠΕ είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθώς και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό,
 
(α) στον σχεδιασμό των πολιτικών του Υπουργείου, στον προγραμματισμό, την εξειδίκευση, την προετοιμασία και την υλοποίηση Δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία [ΕΔΕΤ] μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/χρηματοδοτικών εργαλείων, και
(β) στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.