Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της ΕΔΟΤΠΕ

Η ΕΔΟΤΠΕ διαρθρώνεται σε τρεις [3] Μονάδες, ως εξής:
  • Μονάδα Α: Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ 2014-2020, Σχεδιασμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης.
  • Μονάδα Β: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΤΠΕ στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.
Η έδρα της ΕΔΟΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης βρίσκεται στην οδό Λέκκα 23-25, ΤΚ 105 62, Αθήνα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 210-3722400 και 801-11-25555 (χρέωση μίας αστικής μονάδας).
 
Η διάρθρωση και αρμοδιότητες της ΕΔΟΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303/2013 και τον Νόμο 4314/2014, ορίζονται:
 
[1] στην Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 40414/ΕΥΘΥ 307 (ΦΕΚ B’ 1318/17.04.2018) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 67107/ΕΥΘΥ650 (ΦΕΚ Β΄ 1988/01.07.2016) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών – Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. 151.606/ΨΣ2482-Δ/6.5.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1290) και υπ’ αριθμ. 330/ΔΙΟΕ7/5.1.2001 (ΦΕΚ Β΄ 109) αποφάσεων, όπως ισχύουν» όπως ισχύει.