e-Skills for Jobs 2014: Εθνική Συμμαχία για την Ψηφιακή Οικονομία

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/05/2014
e-Skills for Jobs 2014: Εθνική Συμμαχία για την Ψηφιακή Οικονομία

Στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκρότηση της "Μεγάλης Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση" ("Grand Coalition for Digital Jobs") από τα κράτη μέλη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε με την συνυπογραφή της ιδρυτικής πράξης για την Εθνική Ψηφιακή Συμμαχία, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την εναρκτήρια εκδήλωση "e-Skills for Jobs 2014".

Για τη διεξαγωγή εμβληματικών ενεργειών που θα αποτελέσουν εφαλτήριο στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μας συνυπέγραψαν από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι Γενικές Γραμματείες Μέσων Ενημέρωσης, Ισότητας των Φύλων και Νέας Γενιάς και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

Η Εθνική Συμμαχία στοχεύει στην ανάδειξη και προώθηση των ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης, που προσφέρονται από τη βιομηχανία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την αύξηση της προσφοράς επαγγελματιών ΤΠΕ ως το 2015 και τη δημιουργία έως και 1 εκατομμύριο νέων θέσεως εργασίας στην Ευρώπη μέχρι το 2020. Δεδομένων των προβλέψεων για αύξηση κατά 44% (σε σύγκριση με το 2011) του αριθμού των θέσεων εργασίας σε ΤΠΕ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

H Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, κα. Neelie Kroes, δήλωσε "υπάρχει ένα ψηφιακό κενό σε επίπεδο θέσεων εργασίας, παρά την οικονομική κρίση. Χαίρομαι γιατί η Ελλάδα συμμερίζεται την ευρωπαϊκή άποψη για την παροχή στους πολίτες εκείνων των ψηφιακών δεξιοτήτων που έχουν ανάγκη" και πρόσθεσε ότι "η Ελληνική Ψηφιακή Συμμαχία αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες χώρες, που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας των δικών τους αντίστοιχων πρωτοβουλιών".

Το Συνέδριο τίμησαν με τις ομιλίες τους ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς Ισότητας των Φύλων, κα. Βάσω Κόλλια, και ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Μενέλαος Δασκαλάκης.

Ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ άλλων δήλωσε:

"Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε εξ αρχής ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της αποτελεσματικής και καινοτόμου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υποστηρίζουμε, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση του συστήματος U-Multi-ranking για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και προωθούμε θέματα που αφορούν την «Εγγύηση για τη Νεολαία», τη «Συμμαχία για τη Μαθητεία», την πρωτοβουλία για τη «Νεανική Απασχολησιμότητα», τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Παράλληλα, προωθούμε τη στοχοθέτηση «δεικτών γλωσσομάθειας» για τη διευκόλυνση της κινητικότητας και βελτίωση της προσβασιμότητας των νέων στην αγορά εργασίας, ενώ τονίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της αύξησης της προσβασιμότητας τους στις νέες τεχνολογίες και της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Σε εθνικό επίπεδο, τα τελευταία δύο χρόνια επιδιώξαμε μικρές και μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με στόχο ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να παρέχει γνώση, δεξιότητες, ικανότητες και μαθησιακά αποτελέσματα εφόδια στη ζωή του πολίτη".

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με τη σειρά του δήλωσε τα εξής:

"Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στη μεγάλη “Συμμαχία για την Ψηφιακή Οικονομία”, και θα κάνουμε από τώρα ότι απαιτείται ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα στη δημιουργία καλύτερων ψηφιακών θέσεων εργασίας, χωρίς να χάσουμε χρόνο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συζητήσουμε με την ΕΕ, στο πλαίσιο της υπογραφής του Πρωτοκόλλου, κοινές πρωτοβουλίες που μπορεί να στηριχθούν άμεσα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία".

Επίσης, εστιάζοντας στα οφέλη που μέχρι σήμερα προέκυψαν από τις εφαρμογή των ΤΠΕ με την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" επεσήμανε τα εξής:

"Οι επενδύσεις σε έργα που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες, ήδη αποφέρουν αποτελέσματα. Μέσω των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», εκπαιδεύονται ή καταρτίζονται σε νέες ψηφιακές δεξιότητες μέχρι σήμερα, πάνω από 10.000 στελέχη των οργανισμών ή εταιριών που παρέχουν ή κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πολίτες ή επιχειρήσεις), μετατρέποντας έτσι, κάθε νέα ή υφιστάμενη θέση εργασίας σε μια «ψηφιακή θέση εργασίας».

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρθηκαν στη συνέχεια οι χρήστες των εφαρμογών και οι λήπτες των ψηφιακών υπηρεσιών, όπως του Γενικού Λογιστηρίου για την δημοσιονομική πολιτική, του Ηλεκτρονικού Τελωνείου, του Taxisnet, των e-υπηρεσιών για την ακαδημαϊκή κοινότητα, των Φορέων Δικαιοσύνης, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών

των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων και άλλοι φορείς.

Τέλος, ο κ. Δασκαλάκης, τόνισε ότι "οι Ψηφιακές Δεξιότητες αποτελούν έναν από τους 7 τομείς παρέμβασης για την επίτευξη των 5 στρατηγικών στόχων της Στρατηγικής για την "Ψηφιακή Ανάπτυξη", με τις οποίες προβλέπονται εστιασμένες επενδύσεις για την εξοικείωση πληθυσμιακών ομάδων με τη χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών, για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, με έμφαση στις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, για την ανάπτυξη πραγματικών, δια βίου ικανοτήτων των πολιτών να δρουν, ζουν, επιχειρούν, προοδεύουν, αξιοποιώντας στο έπακρο τα εργαλεία της ψηφιακής οικονομίας".

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-518_el.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-182_en.htm

http://www.eskills4jobs.gr/1_2/Home